مشاوره ایزو

شرح خدمات مشاوره ایزو

برگزاري جلسه توجيهي و  آموزش / بازآموزي مديران و كارشناسان كارفرما در خصوص مباني سيستم  مدیریت  كيفيت 
بررسي وضعيت موجود و ارائه گزارش فاصله (Gap Analysis)  از حد استاندارد
تدوين آيين نامه و كمك به تشكيل كميته راهبري  و شرکت در جلسات  و بررسي صورتجلسات كميته هاي اجرايي
بررسی و بازنگری و اصلا ح ساختار سازمانی و صلاحیت ها و شرایط احراز مشاغل سازمانی
تدوین مستندات شامل:–        تدوین فرآیند های مورد نیاز مورد نياز سيستم مدیریت  كيفيت 

–        تدوین فرآیندهای سیستم مدیریت کیفیت

هدف از اجراي اين مرحله، تدوین فرایندهای سیستم مدیریت کیفیت شرکت  و OPC   ها مطابق رویه های استاندارد  و  GMP    و  Regulatory  و مدیریت فرایند ( Process Management ) و توالی و تعامل آنها می باشد

تدوین خط مشی  سيستم مدیریت  كيفيت 
تدوین اهداف و برنامه های سيستم مدیریت  كيفيت  تدوین روشهاي اجرايي مديريتي سيستم مدیریت  كيفيت 

تدوین دستورالعملهاي مورد نیاز سيستم مدیریت  كيفيت    

تدوین فرم ها و لیست های مورد نیازسيستم مدیریت  كيفيت 

کمک به تدوین  روشهای اجرایی / دستورالعمل–        برنامه ریزی

–        ارزیابی تامین کنندگان

–        خرید و تدارکات

–        انبارش مواد اولیه و محصول

–        تولید

–        تعمیر و تگهداری تجهیزات

–        سنجش رضایت ذینفعان و مشتریان

–        آزمایشگاه و کنترل کیفیت

–        آموزش

–        ارزیابی عملکرد کارکنان

–        تجزیه و تحلیل داده ها

و سایر موارد مرتبط با شرکت و طبقه بندی اطلاعات فوق و ارائه پیشنهادات کارشناسی در راستای تهیه و تعیین اهداف و برنامه ها ، اقدامات اصلاحی ،پیشگیرانه مورد نیاز و توصیه های بهبود با رویکرد تصمیمات لازم برای حذف و یا کاهش مشکلات و هزینه ها

تدوین روش اجرایی کنترل پروژه برای پلانت 2

بازنگری و اخذ آخرين استانداردها و قوانين مرتبط و تعيين راهكارهاي لازم براي اجرايي نمودن آنها .
نظارت بر اجرای مستندات بازنگری شده و ثبت و نگهداری سوابق
بررسی و تعیین  اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه و پروسه هاي بهبود و نظارت بر انجام
آموزش و نظارت بر انجام و  پايش فرآيندها  و شناسایی عدم انطباقها
آموزش كاربردي تيم مميزي داخلي وبازنگری و به روز آوري چك ليست مميزي
همراهي و نظارت بر تيم مميزي داخلي در انجام مميزي و تشخيص عدم انطباق هاي موجود
اعلام راهكارهاي اصلاحي/ پیشگیرانه/ بهبود براي رفع عدم انطباقها و بهبود اثر بخشی
تشکیل جلسه و ارائه گزارش بازنگری مدیریت
همراهي در مراحل ممیزی خارجی  واخذ گواهینامه سيستم  مدیریت  كيفيت  ISO9001-2008  از مراجعاعتباردهي بین المللی