عدم انطباق

عدم انطباق های رایج  ممیزی گواهینامه ایزو  کدامند ؟

عدم انطباق های رایج ممیزی : در طول ممیزی گواهینامه ایزو، ممکن است برخی موارد  با الزامات استاندارد مشاهده گردد . برخی از عدم انطباق‌های متداول که ممکن است سازمان‌ها در طول ممیزی خارجی با آن‌ها مواجه شوند، به شرح زیر است:

نقص مستندات: عدم انطباق

سازمان ممکن است تمام رویه ها و فرآیندهای مورد نیاز را مطابق استاندارد ISO تدوین و مستند نکرده باشد.

عدم آموزش کارکنان: عدم انطباق

ممکن است کارکنان به اندازه کافی در مورد فرآیندها و رویه های مشخص شده در سیستم مدیریت آموزش ندیده باشند.

نبود کفایت ممیزی داخلی :

سازمان ممکن است ممیزی های داخلی را به دفعات لازم انجام نداده باشد یا ممکن است تمام موارد  شناسایی شده در طول ممیزی های داخلی را شناسایی و به آنها رسیدگی نکرده باشد.

نقص در اقدام اصلاحی :

سازمان ممکن است اقدامات اصلاحی مناسبی را برای رسیدگی به موارد شناسایی شده در طول ممیزی داخلی یا ممیزی های خارجی انجام نداده باشد.

عدم کفایت بازبینی مدیریت:

ممکن است سازمان برای اطمینان از اثربخشی مداوم سیستم مدیریت، بازبینی های مدیریتی منظمی را انجام نداده باشد.

نقص در مدیریت سوابق:

سازمان ممکن است سوابق کافی از فرآیندها، رویه ها و فعالیت های خود را مطابق با استاندارد ISO نگهداری نکرده باشد.

عدم رعایت الزامات قانونی و نظارتی:

سازمان ممکن است الزامات قانونی و مقررات مربوط به عملیات خود را رعایت نکند.
مهم است که سازمان موارد شناسایی شده در طول ممیزی را به سرعت و به طور موثر برطرف کند .  گزارش سازمان صدور گواهینامه ایزو شامل  جزئیات عدم انطباق های شناسایی شده و اقدامات اصلاحی مورد نیاز برای رسیدگی به آنها می باشد .

 

داتیس سیستم با نام ثبت شده DNW ارائه دهنده خدمات ممیزی و صدور گواهینامه ایزو و گواهینامه آموزشی با اعتبار بین المللی .