مشاورایزو14001

مشاورایزو14001

همراهی در اجرا و نگهداری و آموزش الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی از وظایف مشاورایزو14001 است .

الزامات : مشاورایزو14001

محدوده سیستم مدیریت زیست محیطی. …
سیاست زیست محیطی …
ارزیابی ریسک  و فرصت. …
ارزیابی جنبه ها . …
اهداف زیست محیطی و برنامه ریزی برای دستیابی به آنها. …
رویه کنترل عملیاتی

شرخ خدمات مشاورایزو14001

مرحله شناخت : شناسایی شرایط جاری و وضعیت موجود سازمان اعم براساس نظام مدیریت 
بررسی فرآیند و  سازمان به صورت کلان
دریافت نقطه نظرات مدیریت ارشد و درک اهداف مورد انتظار آن  و نتایج حاصل از اجرای استاندارد
مطالعه ساختار سازمانی
بررسی تامین کنندگان، مشتریان و طرف ذینفع
مصاحبه با مدیران و کارشناسان سازمان و مطالعه نمودار گردش فعالیت  مرتبط با برآورده سازی انتظارات و خواسته  مشتریان
تهیه و ارائه گزارش به مشتری ( کارفرما )
آموزش و مدیریت دانش (آموزش و بازآموزي مديران و كارشناسان كارفرما در خصوص مباني مدیریت 
تشکیل کمیته راهبری: انتخاب نماینده برای هر واحد
شناسایی ریسک  زیست محیطی داخلی و خارجی سازمان
طراحی سیستم : همكاري و مشاركت مشاور با كارشناسان سازمان در زمينه طراحي يا اصلاح سيستم مورد نياز:
تدوين آيين نامه  ، شرکت در جلسات  و بررسي صورتجلسات كميته  اجرايي تدوین خط مشی  مدیریت 
تدوین اهداف کلان ، خرد و اقدامات عملی موردنیاز برای کسب نتایج بر اساس فرصت  بهبود عملکرد سازمان

تدوین نقشه فرایندها مشاورایزو14001

مستندسازی: مستندسازي فرآيند و تدوین روش اجرايي و دستورالعمل کاری و فرم  مورد نياز و نيز مديريت منابع نسبت به الزامات استاندارد  ISO14001:2015
شناسایی،ارزیابی ،طبقه بندی ریسک،خطرات بالقوه و عوامل زیان اور محیط کار از طریق بازدید   کارشناسی،بررسی آمار حوادث و شبه حوادث و بازخورد طرح ذینفع  ارائه راهکار حذف و کاهش موارد با ارزیابی اجرایی موارد شناسایی شده به همراه آنالیز نهایی و طبقه بندی اطلاعات فوق و ارائه پیشنهادات کارشناسی در راستای تهیه و تعیین اهداف و برنامه  ، اقدامات اصلاحی ،پیشگیرانه مورد نیاز و توصیه  بهبود با رویکرد تصمیمات لازم برای حذف و یا کاهش خطرات ، حوادث و بیماری

تدوین سيستم مديريت زیست محیطی مشاورایزو14001

(شامل : الزامات عمومي و الزامات  مربوط به مستندات) مشاورایزو14001

تدوین مسئوليت مديريت (شامل : تعهد مديريت، مشتري محوري، تعيين مسئوليت  و اختيارات به صورت مدون، انتقال اطلاعات و تدوين ماتريس ارتباط واحد، بازنگري مديريت و تعريف ورودي و خروجي بر اساس استاندارد)مشاورایزو14001
مديريت منابع (شامل : فراهم كردن منابع، منابع انساني و آموزش، زير ساخت، محيط كار)مشاورایزو14001
تحقق محصول (شامل : طرح ريزي پديدآوري محصول، فرآيندهاي مرتبط با مشتري، طراحي و تكوين، خريد و ارزیابی تامین کنندگان، کنترل توليد و ارائه خدمات، كنترل وسايل پايش و اندازه گيري)مشاورایزو14001
شناسايي شاخص  عملکردکیفیت مشاورایزو14001
طراحی روش جهت ارزیابی  زیست محیطی
تدوين روشي برای مشخص کردن ارتباطات داخلی و خارجی و ثبت آن با طرف برون سازمانی. مشاورایزو14001
تدوین روش برای کنترل ریسک. مشاورایزو14001
پایش و اندازه گیری فرآیند و شاخص  کلیدی فعالیتی که عملکردسازمان را نسبت به خط مشی زیست محیطی ، اهداف کلان تعیین و نتایج را گزارش می نمایند ، ممیزی داخلی، تدوين روش تعامل با ذینفعان ، نظارت بر اجرای مستندات بازنگری شده و ثبت و نگهداری سوابق

ممیزی داخلی سیستم زیست محیطی:

تعریف و استقرار نظام ممیزی داخلی مشاورایزو14001
تدوین چک لیست ممیزی داخلی
انجام یک نوبت ممیزی داخلی توسط مشاور با همکاری نماینده مدیریت بر روی سیستم طراحی شده و شناسایی مغایرت  و عدم انطباق  احتمالی
تثبیت استقرار سیستم و اخذ گواهینامه  سیستم مدیریت 
همراهی با کارفرما جهت پیاده سازی سیستم و ایجاد سوابق
همراهي در مراحل ممیزی خارجی  توسط مرجع اعتباردهي ملي يا بين‌المللي و رفع مغایرت احتمالی و اخذ گواهینامه ایزو

داتیس سیستم با نام ثبت شده دانانوونداد ارائه دهنده خدمات مشاوره ایزو  ممیزی و صدور گواهینامه ایزو با نام DNW

صدور گواهینامه آموزشی