مشاورایزو45001

مشاورایزو45001

همراهی در استقرار و اجرا و نگهداری  مدیریت ایمنی و اموزش الزامات آن از وظایف مشاورایزو45001 است .

الزامات ایزو 45001 

ایزو45001 شرکت ها را ملزم می کند که فرآیندی را برای بررسی و گزارش همه موارد عدم انطباق یافت شده و حوادث OH&S ایجاد کنند تا برنامه ی برای اقدامات اصلاحی ایجاد کنند. مستندسازی دقیق همه فعالیت‌ها و اصلاح مسائل به توسعه طرح بهبود و اثربخشی کمک می‌کند. مشاورایزو45001

خدمات مشاورایزو45001 

ردیف شرح خدمات
1 مرحله شناخت : شناسایی شرایط جاری و وضعیت موجود سازمان اعم براساس نظام کیفیت و ایمنی
1-1 بررسی فرآیندها و سیستم  مدیریتی سازمان به صورت کلان
1-2 دریافت نقطه نظرات مدیریت ارشد و درک اهداف مورد انتظار آن ها و نتایج حاصل از اجرای استاندارد
1-3 مطالعه ساختار سازمانی
1-4 بررسی تامین کنندگان، مشتریان و طرف ذینفع
1-5 مصاحبه با مدیران و کارشناسان سازمان و مطالعه نمودار گردش فعالیت  مرتبط با برآورده سازی انتظارات و خواسته  مشتریان
1-6 تهیه و ارائه گزارش به مشتری ( کارفرما ) مشاورایزو45001
2 آموزش و مدیریت دانش (آموزش و بازآموزي مديران و كارشناسان كارفرما در خصوص مباني   مدیریت ایمنی  ) مشاورایزو45001
3 تشکیل کمیته راهبری: انتخاب نماینده برای هر واحد
3-1 شناسایی ریسک های داخلی و خارجی سازمان
4

طراحی سیستم :مشاورایزو45001

همكاري و مشاركت مشاورایزو  با كارشناسان سازمان در زمينه طراحي يا اصلاح سيستمهای مورد نياز:

4-1 تدوين آيين نامه ها ، شرکت در جلسات  و بررسي صورتجلسات كميته هاي اجرايي تدوین خط مشی سیستم مدیریت ایمنی
4-2 تدوین اهداف کلان ، خرد و اقدامات عملی موردنیاز برای کسب نتایج بر اساس فرصت های بهبود عملکرد سازمان
4-3 تدوین نقشه فرایندها
5

مستندسازی:مشاورایزو45001

مستندسازي فرآيند و تدوین روشهاي اجرايي و دستورالعملهاي کاری و فرم  مورد نياز و نيز مديريت منابع نسبت به الزامات استاندارد  ISO45001:2015

5-1 شناسایی،ارزیابی ،طبقه بندی ریسکها،خطرات بالقوه و عوامل زیان اور محیط کار از طریق بازدید   کارشناسی،بررسی آمار حوادث و شبه حوادث و بازخورد طرح ذینفع  ارائه راهکار حذف و کاهش موارد با ارزیابی اجرایی موارد شناسایی شده به همراه آنالیز نهایی و طبقه بندی اطلاعات فوق و ارائه پیشنهادات کارشناسی در راستای تهیه و تعیین اهداف و برنامه ها ، اقدامات اصلاحی ،پیشگیرانه مورد نیاز و توصیه  بهبود با رویکرد تصمیمات لازم برای حذف و یا کاهش خطرات ، حوادث و بیماریها
5-2 تدوین سيستم مديريت ایمنی (شامل : الزامات عمومي و الزامات  مربوط به مستندات)مشاورایزو45001
5-3 تدوین مسئوليت مديريت (شامل : تعهد مديريت، مشتري محوري، تعيين مسئوليت ها و اختيارات به صورت مدون، انتقال اطلاعات و تدوين ماتريس ارتباط واحدها ، بازنگري مديريت و تعريف وروديها و خروجيها بر اساس استاندارد)مشاورایزو45001
5-4

مديريت منابع :مشاورایزو45001

(شامل : فراهم كردن منابع، منابع انساني و آموزش، زير ساخت، محيط كار)مشاورایزو45001

5-5 تحقق محصول (شامل : طرح ريزي پديدآوري محصول، فرآيندهاي مرتبط با مشتري، طراحي و تكوين، خريد و ارزیابی تامین کنندگان، کنترل توليد و ارائه خدمات، كنترل وسايل پايش و اندازه گيري)مشاورایزو45001
5-6 شناسايي شاخص   عملکردایمنی
5-7 طراحی روش جهت ارزیابی سیستم ایمنی
5-8 تدوين روشهايي برای مشخص کردن ارتباطات داخلی و خارجی و ثبت آنها با طرف برون سازمانی.
5-9 تدوین روش برای کنترل ریسک.
5-10 پایش و اندازه گیری فرآیندها و شاخص  کلیدی فعالیتی که عملکردسازمان را نسبت به خط مشی ایمنی ، اهداف کلان تعیین و نتایج را گزارش می نمایند ، ممیزی داخلی، تدوين روش تعامل با ذینفعان ، نظارت بر اجرای مستندات بازنگری شده و ثبت و نگهداری سوابق
6

ممیزی داخلی:  مشاورایزو45001

6-1 تعریف و استقرار نظام ممیزی داخلی
6-2 تدوین چک لیست ممیزی داخلی
6-3 انجام یک نوبت ممیزی داخلی توسط مشاور با همکاری نماینده مدیریت بر روی سیستم طراحی شده و شناسایی مغایرت ها و عدم انطباق  احتمالی
7 تثبیت استقرار سیستم و اخذ گواهینامه  سیستم مدیریت ایمنی
7-1 همراهی با کارفرما جهت پیاده سازی سیستم و ایجاد سوابق
7-2 همراهي در مراحل ممیزی خارجی  توسط مرجع اعتباردهي ملي يا بين‌المللي و رفع مغایرت احتمالی و اخذگواهینامه ISO45001:2015

مشاورایزو45001

داتیس سیستم با نام ثبت شده دانانوونداد ارائه دهنده خدمات مشاوره ایزو  ممیزی و صدور گواهینامه ایزو با نام DNW

صدور گواهینامه آموزشی