مشاور ایزو 45001

مشاور ایزو 45001

همراهی در استقرار و اجرا و نگهداری سیستم مدیریت ایمنی و اموزش الزامات آن از وظایف مشاور ایزو 45001 است .

الزامات ایزو 45001 

ایزو 45001 شرکت ها را ملزم می کند که فرآیندی را برای بررسی و گزارش همه موارد عدم انطباق یافت شده و حوادث OH&S ایجاد کنند تا برنامه هایی برای اقدامات اصلاحی ایجاد کنند. مستندسازی دقیق همه فعالیت‌ها و اصلاح مسائل به توسعه طرح بهبود و اثربخشی کمک می‌کند.

خدمات مشاور ایزو 45001 

ردیف شرح خدمات
1 مرحله شناخت : شناسایی شرایط جاری و وضعیت موجود سازمان اعم براساس نظام کیفیت و ایمنی
1-1 بررسی فرآیندها و سیستم های مدیریتی سازمان به صورت کلان
1-2 دریافت نقطه نظرات مدیریت ارشد و درک اهداف مورد انتظار آن ها و نتایج حاصل از اجرای استاندارد
1-3 مطالعه ساختار سازمانی
1-4 بررسی تامین کنندگان، مشتریان و طرفهای ذینفع
1-5 مصاحبه با مدیران و کارشناسان سازمان و مطالعه نمودار گردش فعالیت های مرتبط با برآورده سازی انتظارات و خواسته های مشتریان
1-6 تهیه و ارائه گزارش به مشتری ( کارفرما )
2 آموزش و مدیریت دانش (آموزش و بازآموزي مديران و كارشناسان كارفرما در خصوص مباني سیستم  مدیریت ایمنی  )
3 تشکیل کمیته راهبری: انتخاب نماینده برای هر واحد
3-1 شناسایی ریسک های داخلی و خارجی سازمان
4

طراحی سیستم :

همكاري و مشاركت مشاورایزو  با كارشناسان سازمان در زمينه طراحي يا اصلاح سيستمهای مورد نياز:

4-1 تدوين آيين نامه ها ، شرکت در جلسات  و بررسي صورتجلسات كميته هاي اجرايي تدوین خط مشی سیستم مدیریت ایمنی
4-2 تدوین اهداف کلان ، خرد و اقدامات عملی موردنیاز برای کسب نتایج بر اساس فرصت های بهبود عملکرد سازمان
4-3 تدوین نقشه فرایندها
5

مستندسازی:

مستندسازي فرآيندها و تدوین روشهاي اجرايي و دستورالعملهاي کاری و فرم های مورد نياز و نيز مديريت منابع نسبت به الزامات استاندارد  ISO45001:2015

5-1 شناسایی،ارزیابی ،طبقه بندی ریسکها،خطرات بالقوه و عوامل زیان اور محیط کار از طریق بازدید های  کارشناسی،بررسی آمار حوادث و شبه حوادث و بازخورد طرحهای ذینفع  ارائه راهکارهای حذف و کاهش موارد با ارزیابی اجرایی موارد شناسایی شده به همراه آنالیز نهایی و طبقه بندی اطلاعات فوق و ارائه پیشنهادات کارشناسی در راستای تهیه و تعیین اهداف و برنامه ها ، اقدامات اصلاحی ،پیشگیرانه مورد نیاز و توصیه های بهبود با رویکرد تصمیمات لازم برای حذف و یا کاهش خطرات ، حوادث و بیماریها
5-2 تدوین سيستم مديريت ایمنی (شامل : الزامات عمومي و الزامات  مربوط به مستندات)
5-3 تدوین مسئوليت مديريت (شامل : تعهد مديريت، مشتري محوري، تعيين مسئوليت ها و اختيارات به صورت مدون، انتقال اطلاعات و تدوين ماتريس ارتباط واحدها ، بازنگري مديريت و تعريف وروديها و خروجيها بر اساس استاندارد)
5-4

مديريت منابع

(شامل : فراهم كردن منابع، منابع انساني و آموزش، زير ساخت، محيط كار)

5-5 تحقق محصول (شامل : طرح ريزي پديدآوري محصول، فرآيندهاي مرتبط با مشتري، طراحي و تكوين، خريد و ارزیابی تامین کنندگان، کنترل توليد و ارائه خدمات، كنترل وسايل پايش و اندازه گيري)
5-6 شناسايي شاخص های  عملکردایمنی
5-7 طراحی روش جهت ارزیابی سیستم ایمنی
5-8 تدوين روشهايي برای مشخص کردن ارتباطات داخلی و خارجی و ثبت آنها با طرفهای برون سازمانی.
5-9 تدوین روش برای کنترل ریسک.
5-10 پایش و اندازه گیری فرآیندها و شاخص های کلیدی فعالیت هایی که عملکردسازمان را نسبت به خط مشی ایمنی ، اهداف کلان تعیین و نتایج را گزارش می نمایند ، ممیزی داخلی، تدوين روشهای تعامل با ذینفعان ، نظارت بر اجرای مستندات بازنگری شده و ثبت و نگهداری سوابق
6

ممیزی داخلی:

6-1 تعریف و استقرار نظام ممیزی داخلی
6-2 تدوین چک لیست ممیزی داخلی
6-3 انجام یک نوبت ممیزی داخلی توسط مشاور با همکاری نماینده مدیریت بر روی سیستم طراحی شده و شناسایی مغایرت ها و عدم انطباق های احتمالی
7 تثبیت استقرار سیستم و اخذ گواهینامه های سیستم مدیریت ایمنی
7-1 همراهی با کارفرما جهت پیاده سازی سیستم و ایجاد سوابق
7-2 همراهي در مراحل ممیزی خارجی  توسط مرجع اعتباردهي ملي يا بين‌المللي و رفع مغایرتهای احتمالی واخذ گواهینامه ISO45001:2015