مشاور ایزو 14001

مشاور ایزو 14001

همراهی در اجرا و نگهداری و آموزش الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی از وظایف مشاور ایزو 14001 است .

الزامات ایزو 14001

محدوده سیستم مدیریت زیست محیطی. …
سیاست زیست محیطی …
ارزیابی ریسک ها و فرصت های زیست محیطی. …
ارزیابی جنبه های زیست محیطی. …
اهداف زیست محیطی و برنامه ریزی برای دستیابی به آنها. …
رویه های کنترل عملیاتی

شرخ خدمات مشاور ایزو 14001

مرحله شناخت : شناسایی شرایط جاری و وضعیت موجود سازمان اعم براساس نظام مدیریت محیط زیست
بررسی فرآیندها و سیستم های مدیریتی سازمان به صورت کلان
دریافت نقطه نظرات مدیریت ارشد و درک اهداف مورد انتظار آن ها و نتایج حاصل از اجرای استاندارد
مطالعه ساختار سازمانی
بررسی تامین کنندگان، مشتریان و طرفهای ذینفع
مصاحبه با مدیران و کارشناسان سازمان و مطالعه نمودار گردش فعالیت های مرتبط با برآورده سازی انتظارات و خواسته های مشتریان
تهیه و ارائه گزارش به مشتری ( کارفرما )
آموزش و مدیریت دانش (آموزش و بازآموزي مديران و كارشناسان كارفرما در خصوص مباني سیستم  مدیریت زیست محیطی  )
تشکیل کمیته راهبری: انتخاب نماینده برای هر واحد
شناسایی ریسک های زیست محیطی داخلی و خارجی سازمان
طراحی سیستم : همكاري و مشاركت مشاور با كارشناسان سازمان در زمينه طراحي يا اصلاح سيستمهای مورد نياز:
تدوين آيين نامه ها ، شرکت در جلسات  و بررسي صورتجلسات كميته هاي اجرايي تدوین خط مشی سیستم مدیریت زیست محیطی
تدوین اهداف کلان ، خرد و اقدامات عملی موردنیاز برای کسب نتایج بر اساس فرصت های بهبود عملکرد سازمان

تدوین نقشه فرایندها

مستندسازی: مستندسازي فرآيندها و تدوین روشهاي اجرايي و دستورالعملهاي کاری و فرم های مورد نياز و نيز مديريت منابع نسبت به الزامات استاندارد  ISO14001:2015
شناسایی،ارزیابی ،طبقه بندی ریسکها،خطرات بالقوه و عوامل زیان اور محیط کار از طریق بازدید های  کارشناسی،بررسی آمار حوادث و شبه حوادث و بازخورد طرحهای ذینفع  ارائه راهکارهای حذف و کاهش موارد با ارزیابی اجرایی موارد شناسایی شده به همراه آنالیز نهایی و طبقه بندی اطلاعات فوق و ارائه پیشنهادات کارشناسی در راستای تهیه و تعیین اهداف و برنامه ها ، اقدامات اصلاحی ،پیشگیرانه مورد نیاز و توصیه های بهبود با رویکرد تصمیمات لازم برای حذف و یا کاهش خطرات ، حوادث و بیماریها

تدوین سيستم مديريت زیست محیطی

(شامل : الزامات عمومي و الزامات  مربوط به مستندات)

تدوین مسئوليت مديريت (شامل : تعهد مديريت، مشتري محوري، تعيين مسئوليت ها و اختيارات به صورت مدون، انتقال اطلاعات و تدوين ماتريس ارتباط واحدها ، بازنگري مديريت و تعريف وروديها و خروجيها بر اساس استاندارد)
مديريت منابع (شامل : فراهم كردن منابع، منابع انساني و آموزش، زير ساخت، محيط كار)
تحقق محصول (شامل : طرح ريزي پديدآوري محصول، فرآيندهاي مرتبط با مشتري، طراحي و تكوين، خريد و ارزیابی تامین کنندگان، کنترل توليد و ارائه خدمات، كنترل وسايل پايش و اندازه گيري)
شناسايي شاخص های  عملکردکیفیت
طراحی روش جهت ارزیابی سیستم زیست محیطی
تدوين روشهايي برای مشخص کردن ارتباطات داخلی و خارجی و ثبت آنها با طرفهای برون سازمانی.
تدوین روش برای کنترل ریسک.
پایش و اندازه گیری فرآیندها و شاخص های کلیدی فعالیت هایی که عملکردسازمان را نسبت به خط مشی زیست محیطی ، اهداف کلان تعیین و نتایج را گزارش می نمایند ، ممیزی داخلی، تدوين روشهای تعامل با ذینفعان ، نظارت بر اجرای مستندات بازنگری شده و ثبت و نگهداری سوابق

ممیزی داخلی سیستم زیست محیطی:

تعریف و استقرار نظام ممیزی داخلی
تدوین چک لیست ممیزی داخلی
انجام یک نوبت ممیزی داخلی توسط مشاور با همکاری نماینده مدیریت بر روی سیستم طراحی شده و شناسایی مغایرت ها و عدم انطباق های احتمالی
تثبیت استقرار سیستم و اخذ گواهینامه های سیستم مدیریت زیست محیطی
همراهی با کارفرما جهت پیاده سازی سیستم و ایجاد سوابق
همراهي در مراحل ممیزی خارجی  توسط مرجع اعتباردهي ملي يا بين‌المللي و رفع مغایرتهای احتمالی و اخذ گواهینامه ایزو