مشاور ایزو 10004

مشاور ایزو 10004

مشاور ایزو 10004: رضایت مشتری-راهنمای پایش و اندازه گیری میزان رضایت مشتریان بر مبنای ISO/TS 10004:2010  ایزو ۱۰۰۰۴ در مجموع با ایزو ۱۰۰۰۱، ایزو ۱۰۰۰۲ و ایزو ۱۰۰۰۳ می تواند راهنمایی را در جهت کمک به کاهش و به حداقل رساندن نارضایتی مشتری و افزایش رضایت مشتری ارائه دهد. این مشخصات فنی بوسیله ارائه راهنمایی در جهت اندازه گیری و پایش رضایت مشتری مکمل ایزو ۱۰۰۰۱،  ایزو ۱۰۰۰۲ و ایزو ۱۰۰۰۳ هستند. اطلاعات بدست آمده می تواند سازمان را در جهت حفظ یا افزایش رضایت مشتری راهنمایی کند.

مزایای ایزو 10004

از مزایای پیاده سازی ایزو ۱۰۰۰۴ شناسایی دائمی انتظار مشتریان، جمع آوری واقعی و صحیح داده ها، سیستم علمی تجزیه و تحلیل داده ها، بازخورهای مناسبی برای بهبود و در نهایت اندازه گیری رضایت مشتری می باشد.

رضایت مشتری یک عامل کلیدی در موفقیت سازمان رضایت مشتری از آن سازمان و محصول است. چنین پیشرفت هایی اعتماد مشتری را تقویت می کند و مزایای بازرگانی و سایر مزایا را بدنبال دارد.

رابطه  ایزو 10004 با ایزو 9001

این استاندارد بین المللی منطبق با ایزو 9001 است،با فراهم سازی راهنمایی درمورد نظارت و سنجش رضایت مشتری اهداف ایزو 9001  را پشتیبانی می کند.

استاندارد دستورات خاصی را در ایزو 9001 که مربوط به رضایت مشتری است شناسایی می کند. و با ایزو 10001، ایزو 10002، و ایزو 10003 مرتبط است. ایزو 10001 شامل راهنمایی است برای هدایت سازمان های مرتبط با رضایت مشتری.

این راهنمایی ها باعث کاهش احتمال بروز مشکل می شود و عوامل شکایت و اختلاف را که باعث نارضایتی مشتری است از بین می برد. ایزو 10002 حاوی راهنمایی است برای رسیدگی به شکایات مربوط به محصولات. این راهنمایی ها اعتماد و وفاداری مشتریان را با رفع موثر و کارآمد شکایات حفظ می کنند.

راهنمایی های موجود در این استاندارد بین المللی به پیاده سازی پروسه رسیدگی به شکایات کمک می کند. برای مثال پروسه های شرح داده شده در این استاندارد می توانند با استفاده از پروسه رسیدگی به شکایات به سازمان در نظارت و سنجش رضایت مشتری کمک کنند. ایزو 10003 درمورد حل اختلافات مربوط به شکایت از محصول است که در داخل سازمان به طور رضایت بخش قابل حل نیست.  و در به حداقل رساندن نارضایتی مشتری که از شکایت های حل نشده سرچشمه می گیرد موثر است. این چهار ایزو می توانند بصورت مجزا یا در تعامل با یکدیگر استفاده شوند.