مشاور ایزو 9001

مشاور ایزو 9001

همراهی در پیاده سازی و نگهداری سیستم مدیریت کیفیت و آموزش الزامات ایزو 9001 عناوین اصلی خدمات مشاور ایزو 9001 است .

مراحل چهارگانه پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 به شرح زیر است :

شناخت و برنامه ریزی  ، اجرا ، بررسی و اصلاح

مرحله شناخت :

شناسایی شرایط جاری و وضعیت موجود سازمان اعم براساس نظام کیفیت و ایمنی

بررسی فرآیندها و سیستم های مدیریتی سازمان به صورت کلان
دریافت نقطه نظرات مدیریت ارشد و درک اهداف مورد انتظار آن ها و نتایج حاصل از اجرای استاندارد
مطالعه ساختار سازمانی
بررسی تامین کنندگان، مشتریان و طرفهای ذینفع
مصاحبه با مدیران و کارشناسان سازمان و مطالعه نمودار گردش فعالیت های مرتبط با برآورده سازی انتظارات و خواسته های مشتریان
تهیه و ارائه گزارش به مشتری ( کارفرما )
آموزش و مدیریت دانش (آموزش و بازآموزي مديران و كارشناسان كارفرما در خصوص مباني سیستم  مدیریت کیفیت  )
تشکیل کمیته راهبری: انتخاب نماینده برای هر واحد
شناسایی ریسک های داخلی و خارجی سازمان

طراحی سیستم :

همكاري و مشاركت مشاور ایزو با كارشناسان سازمان در زمينه طراحي يا اصلاح سيستمهای مورد نياز:

تدوين آيين نامه ها ، شرکت در جلسات  و بررسي صورتجلسات كميته هاي اجرايي تدوین خط مشی سیستم مدیریت کیفیت
تدوین اهداف کلان ، خرد و اقدامات عملی موردنیاز برای کسب نتایج بر اساس فرصت های بهبود عملکرد سازمان
تدوین نقشه فرایندها

مستندسازی:

مستندسازي فرآيندها و تدوین روشهاي اجرايي و دستورالعملهاي کاری و فرم های مورد نياز و نيز مديريت منابع نسبت به الزامات استاندارد  ISO9001:2015

شناسایی،ارزیابی ،طبقه بندی ریسکها،خطرات بالقوه و عوامل زیان اور محیط کار از طریق بازدید های  کارشناسی،بررسی آمار حوادث و شبه حوادث و بازخورد طرحهای ذینفع  ارائه راهکارهای حذف و کاهش موارد با ارزیابی اجرایی موارد شناسایی شده به همراه آنالیز نهایی و طبقه بندی اطلاعات فوق و ارائه پیشنهادات کارشناسی در راستای تهیه و تعیین اهداف و برنامه ها ، اقدامات اصلاحی ،پیشگیرانه مورد نیاز و توصیه های بهبود با رویکرد تصمیمات لازم برای حذف و یا کاهش خطرات ، حوادث و بیماریها
تدوین سيستم مديريت کیفیت (شامل : الزامات عمومي و الزامات  مربوط به مستندات)
تدوین مسئوليت مديريت (شامل : تعهد مديريت، مشتري محوري، تعيين مسئوليت ها و اختيارات به صورت مدون، انتقال اطلاعات و تدوين ماتريس ارتباط واحدها ، بازنگري مديريت و تعريف وروديها و خروجيها بر اساس استاندارد)
مديريت منابع (شامل : فراهم كردن منابع، منابع انساني و آموزش، زير ساخت، محيط كار)
تحقق محصول (شامل : طرح ريزي پديدآوري محصول، فرآيندهاي مرتبط با مشتري، طراحي و تكوين، خريد و ارزیابی تامین کنندگان، کنترل توليد و ارائه خدمات، كنترل وسايل پايش و اندازه گيري)
شناسايي شاخص های  عملکردکیفیت
طراحی روش جهت ارزیابی سیستم کیفیت
تدوين روشهايي برای مشخص کردن ارتباطات داخلی و خارجی و ثبت آنها با طرفهای برون سازمانی.
تدوین روش برای کنترل ریسک.
پایش و اندازه گیری فرآیندها و شاخص های کلیدی فعالیت هایی که عملکردسازمان را نسبت به خط مشی کیفیت ، اهداف کلان تعیین و نتایج را گزارش می نمایند ، ممیزی داخلی، تدوين روشهای تعامل با ذینفعان ، نظارت بر اجرای مستندات بازنگری شده و ثبت و نگهداری سوابق

ممیزی داخلی:

تعریف و استقرار نظام ممیزی داخلی
تدوین چک لیست ممیزی داخلی
انجام یک نوبت ممیزی داخلی توسط مشاور با همکاری نماینده مدیریت بر روی سیستم طراحی شده و شناسایی مغایرت ها و عدم انطباق های احتمالی
تثبیت استقرار سیستم و اخذ گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت
همراهی با کارفرما جهت پیاده سازی سیستم و ایجاد سوابق
همراهي در مراحل ممیزی خارجی  توسط مرجع اعتباردهي ملي يا بين‌المللي و رفع مغایرتهای احتمالی واخذ گواهینامه ایزو