مشاور ایزو 3834

مشاور ایزو 3834

ایزو 3834 سه سطح کیفیت جوش را تعریف می کند: جامع، استاندارد و ابتدایی: مشاور ایزو 3834 در مورد اینکه کدام سطح برای شرکت شما مناسب‌تر است، مشاوره می‌دهد و شما را با دقت در کل فرآیند صدور گواهینامه راهنمایی می‌کند.

مراحل اجرایی و شرح خدمات مشاور ایزو 3834

1-1- شناخت وضع موجود واحد صنعتي براساس استاندارد ISO 3834-2005 و تعيين مغايرتها.
1-2- آموزش استاندارد ISO 3834-2005 براساس مندرجات جدول پيوست شماره (2) اين قرارداد.
1-3- تشكيل و توجيه اعضاي كميته راهبري ISO 3834-2005 و كميته¬هاي فرعي مربوطه و تعيين مسئوليتهاي ايشان.
1-3-1- همكاري با كارشناسان در زمينه طراحي يا اصلاح سيستمهاي مورد نياز و مستندسازي فرآيندها و روشهاي اجرايي (Procedures) و دستورالعملهاي كاري (Work-instructions) براي عناصر مشروحه زير:
1-3-1-1- مشخص نمودن هويت قانوني الزامات جامع کیفی جوشکاری ذوبی مواد فلزی،
1-3-1-2- سيستم مديريت كيفيت (شامل: الزامات عمومي و الزامات مربوط به مستندات)،
1-3-1-3- ارتباط ميان مديريت كيفيت، مديريت عمليات فني و اجرایی و خدمات ستادی،
1-3-1-4- مشخص نمودن مسئوليتها و اختيارات كاركناني كه كارها را اجرا يا تصديق مي¬نمايند،
1-3-1-5- تعيين درجه تأثير ايشان بر كيفيت آزمونها،
1-3-1-6- مديريت منابع (شامل: فراهم كردن منابع، منابع انساني، زيرساخت، محيط كار)،
1-3-1-7- تدوين روش اجرائي در مورد نظارت بر كاركنان مجري آزمونها،
1-3-1-8- همكاري و مشاركت طرف قرارداد با كارشناسان واحد صنعتي در زمينه استقرار نظام مميزي داخلي.

1-4- ارائه طريق و همكاري مشاور ایزو با كارشناسان كارفرما در زمينه طراحي يا اصلاح سيستمهاي مورد نياز و مستندسازي فرايندها و روش¬هاي اجرائي (Procedure) و نيز مديريت منابع براي عناصر مشروحه زير:

1-4-1- سيستم كيفيت مشاور ایزو 3834

( شامل : نيازمنديهاي عمومي و نيازمنديهاي مستند سازي)

1-4-1-1- تدوين نظام¬نامه كيفيت بر اساس ISO 3834-2 ویرایش 2005

مشاور ایزو 3834

1-4-2- بازنگری نیازمندیها و بازنگری فنی مشاور ایزو 3834

1-4-2-1- استاندارد تولید استفاده شده، همراه با هر الزامات تکمیلی
1-4-2-2- الزامات نظارتی و مقرر و هر الزامات اضافی مشخص شده بوسیله سازنده
1-4-2-3- توانایی سازنده با برخورد با الزامات مقرر
1-4-2-4- مشخصات مواد پایه و خصوصیات اتصال جوش داده شده
1-4-2-5- الزامات کیفیتی و مورد قبول برای جوش¬ها
1-4-2-6- الزامات دیگر جوشکاری مثل تست گروه مواد مصرفی، مقدار فریت فلز جوش، پیر سختی، مقدار هیدروژن، پشت بند دائمی، استفاده از چکش کاری عملیات سطحی نهایی و شکل جوش

1-4-3- پیمانکاری

1-4-3-1- اگر خدمات و فعالیت های پیمانکاران فرعی (مانند جوشکاری، بازرسی، NDT و عملیات حرارتی) توسط سازنده تعیین گردد. کلیه الزامات و خصوصیات مربوطه باید برای پیمانکاران فرعی تهیه شود.

مشاور ایزو 3834

1-4-4- پرسنل جوشکاری

1-4-4-1- سازنده باید کارکنان کافی و صلاحیت دار برای برنامه ریزی، انجام دان و نظارت فعالیت های جوشکاری مطابق با الزامات مشخص شده را داشته باشد.
1-4-4-2- جوشکاران و اپراتورهای جوشکاری بوسیله آزمون اختصاص داده شده باید تأیید شوند.

1-4-5- پرسنل بازرسی و آزمون

1-4-5-1- سازنده باید دارای کارکنان کافی و صلاحیت¬دار برای برنامه¬ریزی، انجام دادن و نظارت بر بازرسی و آزمایش از فعالیت¬های جوشکاری مطابق با الزامات مشخص شده باشد.
1-4-5-2- کارکنان تست غیرمخرب باید صلاحیت داشته باشند.

1-4-6- تجهیزات

1-4-6-1- بررسی تجهیزات تست و تولید
1-4-6-2- کنترل منابع نیرو و دیگر ماشین¬ها
1-4-6-3- تجهیزات مخصوص اتصال، آماده¬سازی سطح و برش شامل برشکاری حرارتی
1-4-6-4- تجهیزات عملیات حرارتی پیشگرم و پس¬گرم شامل اندازه¬گیری حرارت

 

1-4-7- جوشکاری و فعالیت های مربوطه

1-4-7-1- طرح تولید
1-4-7-2- تعیین مشخصات روش جوشکاری
1-4-7-3- تعیین صلاحیت روشهای جوشکاری

مشاور ایزو 3834

8-4-1- مواد مصرفی جوشکاری

1-4-8-1- آزمون زنجیره
1-4-8-2- نگهداری و جابه¬جایی و انبارش مواد پایه

1-4-9- عملیات حرارتی پس از جوشکاری
1-4-9-1- بکارگیری عملیات حرارتی پس از جوشکاری مناسب با فلز پایه، اتصال جوش، سازه و ….
1-4-9-2- تست نتایج عملیات حرارتی در طول فرآیند

مشاور ایزو 3834

1-4-10- بازرسی و آزمون

1-4-10-1- بازرسی و تست قبل از جوشکاری
1-4-10-2- بازرسی و تست در حین جوشکاری
1-4-10-3- بازرسی و تست بعد از جوشکاری

 

1-4-11- عدم انطباق و اقدامات اصلاحی

1-4-11-1- تدوين خط¬مشي و روشهاي اجرائي براي كنترل خدمات نامنطبق و انجام اقدامات اصلاحی
1-4-11-2- بررسي چگونگي انجام اقدامات اصلاحي كه تاكنون انجام نشده است اعم از تحليل علل و رفع مشكل و چگونگي پايش اثربخشي اقدامات انجام شده

1-4-12- کاليبراسيون و صحه گذاری تجهيزات اندازه گيری و بازرسی آزمون
1-4-12-1- بررسي چگونگي آزمون جوش و يا كاليبراسيون تجیزات
1-4-12-2- بررسي چگونگی واگذاری این خدمات به پیمانکاران و صلاحيت پيمانكاران از نظر انجام كارهاي واگذار شده
1-4-12-3- بررسي و بهبود وضعيت بايگاني سوابق در صورت نياز

1-4-13- شناسايی و قابليت رديابي

1-4-13-1- بررسي وضعيت و برقراري سيستم رديابي قابل اعتماد براي آزمايشها و تجهيزات اندازه گيري مرجع و نيز مواد و استانداردهاي مرجع و بررسي هاي ميان دوره¬اي ضروري
1-4-13-2- بررسي وضعيت و برقراري برنامه اطمينان بخش براي تهيه و تصديق و مورد استفاده قرار دادن مواد و استانداردهاي مرجع

1-4-14- سوابق کيفيت

1-4-14-1- بررسي گزارشهاي آزمون و تست به لحاظ محتوي (عدم قطعيت، نمونه¬برداري وتفسير نتايج)
1-4-14-2- بررسي سوابق فني ( گواهینامه مواد، WPS، PQR، WPQR، گواهینامه پرسنل و ….)

1-4-15- بررسي و بهبود محيط كاري
1-4-15-1- بررسي وضعيت تولید و ساير بخشهاي مؤثر در عملكرد آن از نظر شرايط محيطي اعم از دما، رطوبت، گرد وغبار، بهداشت محيط، تشعشع و… و چگونگي پايش شرايط مذكور
1-4-15-2- بررسي فعاليتهاي ناسازگار و چگونگي جداسازي مؤثر آنها و ايجاد نظام آراستگي محيط

 

داتیس سیستم با نام ثبت شده دانانوونداد ارائه دهنده خدمات مشاوره ایزو  ممیزی و صدور گواهینامه ایزو با نام DNW

صدور گواهینامه آموزشی  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *