مشاورایزو9001

مشاورایزو9001 

همراهی در پیاده سازی و نگهداری سیستم   و آموزش الزامات دریافت ایزو 9001 عناوین اصلی خدمات مشاور ایزو 9001 است .

مراحل پیاده سازی  ایزو 9001  

شناخت و برنامه ریزی  ، اجرا ، بررسی و اصلاح

مشاورایزو9001 : مرحله شناخت :

شناسایی شرایط جاری و وضعیت موجود  اعم براساس نظام کیفیت و ایمنی

بررسی فرآیند و سیستم   به صورت کلان
دریافت نقطه نظرات مدیریت ارشد و درک اهداف مورد انتظار آن ها و نتایج حاصل از اجرای استاندارد
مطالعه ساختار سازمانی
بررسی تامین کنندگان، مشتریان و طرفهای ذینفع
مصاحبه با مدیران و کارشناسان  و مطالعه نمودار گردش فعالیت  مرتبط با برآورده سازی انتظارات و خواسته  مشتریان
تهیه و ارائه گزارش به مشتری ( کارفرما )
آموزش  دانش (آموزش و بازآموزي مديران و كارشناسان كارفرما در خصوص مباني    کیفیت  )
تشکیل کمیته راهبری: انتخاب نماینده برای هر واحد
شناسایی ریسک  داخلی و خارجی 

مشاورایزو9001 : طراحی  :

همكاري و مشاركت مشاور ایزو با كارشناسان سازمان در زمينه طراحي يا اصلاح سيستم مورد نياز:

تدوين آيين نامه ها ، شرکت در جلسات  و بررسي صورتجلسات كميته  اجرايي  خط مشی  
 اهداف کلان ، خرد و اقدامات عملی موردنیاز برای کسب نتایج بر اساس فرصت   بهبود عملکرد سازمان
 نقشه فرایندها

مشاورایزو9001 :مستندسازی:

مستندسازي فرآيندها و  روش اجرايي و دستورالعمل کاری و فرم  مورد نياز و نيز مديريت منابع نسبت به الزامات استاندارد  ایزو 9001

شناسایی،ارزیابی ،طبقه بندی ریسکها،خطرات بالقوه و عوامل زیان اور محیط کار از طریق بازدید    کارشناسی،بررسی آمار حوادث و شبه حوادث و بازخورد طرح ذینفع  ارائه راهکار حذف و کاهش موارد با ارزیابی اجرایی موارد شناسایی شده به همراه آنالیز نهایی و طبقه بندی اطلاعات فوق و ارائه پیشنهادات کارشناسی در راستای تهیه و تعیین اهداف و برنامه ، اقدامات اصلاحی ،پیشگیرانه مورد نیاز و توصیه   بهبود با رویکرد تصمیمات لازم برای حذف و یا کاهش خطرات ، حوادث و بیماریها
 سيستم مديريت  (شامل : الزامات عمومي و الزامات  مربوط به مستندات) مشاورایزو9001
تدوین مسئوليت مديريت (شامل : تعهد مديريت، مشتري محوري، تعيين مسئوليت ها و اختيارات به صورت مدون، انتقال اطلاعات و تدوين ماتريس ارتباط واحدها ، بازنگري مديريت و تعريف وروديها و خروجيها بر اساس استاندارد)
مديريت منابع (شامل : فراهم كردن منابع، منابع انساني و آموزش، زير ساخت، محيط كار)
تحقق محصول (شامل : طرح ريزي پديدآوري محصول، فرآيندهاي مرتبط با مشتري، طراحي و تكوين، خريد و ارزیابی تامین کنندگان، کنترل توليد و ارائه خدمات، كنترل وسايل پايش و اندازه گيري)
شناسايي شاخص  عملکرد
طراحی روش جهت ارزیابی  
تدوين روش برای مشخص کردن ارتباطات و ثبت آنها با طرف برون سازمانی.
تدوین روش برای کنترل ریسک.
پایش و اندازه گیری فرآیندها و شاخص   کلیدی فعالیت هایی که عملکردسازمان را نسبت به خط مشی کیفیت ، اهداف کلان تعیین و نتایج را گزارش می نمایند ، ممیزی داخلی، تدوين روشذ تعامل با ذینفعان ، نظارت بر اجرای مستندات بازنگری شده و ثبت و نگهداری سوابق

مشاورایزو9001 ممیزی داخلی:

تعریف و استقرار نظام ممیزی 
تدوین چک لیست ممیزی 
انجام یک نوبت ممیزی  توسط مشاور با همکاری نماینده مدیریت بر روی سیستم طراحی شده و شناسایی مغایرت ها و عدم انطباق  احتمالی
تثبیت استقرار و اخذ گواهینامه
همراهی با کارفرما جهت پیاده سازی  و ایجاد سوابق
همراهي در مراحل ممیزی خارجی  توسط مرجع اعتباردهي ملي يا بين‌المللي و رفع مغایرت احتمالی واخذ گواهینامه ایزو

پرسش های متداول درباره مشاورایزو 9001

از چه طریق برای دریافت خدمات مشاوره ایزو 9001 اقدام کنم ؟

از طریق شرکتهای با سابقه در زمینه خدمات مشاوره سیستم های مدیریت  . توصیه ما به شما شرکت داتیس سیستم با نام ثبت شده دانانوونداد  DNW است که مجوزههای داخلی و خارجی جهت خدمات مشاوره و ممیزی و صدورگواهینامه را داراست .

DNW  با کمترین هزینه ممکن ارائه دهنده خدمات پیاده سازی ،  آموزش استاندارد های سیستم مدیریت ، ممیزی و صدورگواهینامه ایزو معتبر می باشد.

داتیس سیستم با نام ثبت شده دانانوونداد ارائه دهنده خدمات مشاوره ایزو  ممیزی و صدور گواهینامه ایزو با نام DNW صدور گواهینامه آموزشی