مشاورایزو10004

مشاورایزو10004

مشاورایزو10004: رضایت مشتری-راهنمای پایش و اندازه گیری میزان رضایت مشتریان بر مبنای ISO/TS 10004:2010  ایزو۱۰۰۰۴ در مجموع با ایزو۱۰۰۰۱، ایزو۱۰۰۰۲ و ایزو۱۰۰۰۳  راهنمایی را در جهت کمک به کاهش و به حداقل رساندن نارضایتی مشتری و افزایش رضایت مشتری ارائه دهد.مشاورایزو10004

این مشخصات فنی بوسیله ارائه راهنمایی در جهت اندازه گیری و پایش رضایت مشتری مکمل ایزو۱۰۰۰۱،  ایزو۱۰۰۰۲ و ایزو۱۰۰۰۳ هستند. اطلاعات بدست آمده  سازمان را در جهت حفظ یا افزایش رضایت مشتری راهنمایی کند.مشاورایزو10004

مزایای مشاورایزو10004

از مزایای مشاورایزو۱۰۰۰۴ شناسایی دائمی انتظار مشتریان، جمع آوری واقعی و صحیح داده ها، سیستم علمی تجزیه و تحلیل داده ها، بازخورهای مناسبی برای بهبود و در نهایت اندازه گیری رضایت مشتری  باشد.مشاورایزو10004

رضایت مشتری یک عامل کلیدی در موفقیت سازمان رضایت مشتری از آن سازمان و محصول است. چنین پیشرفت هایی اعتماد مشتری را تقویت  کند و مزایای بازرگانی و سایر مزایا را بدنبال دارد.مشاورایزو10004

رابطه  ایزو 10004 با ایزو 9001

این استاندارد بین المللی منطبق با ایزو9001 است،با فراهم سازی راهنمایی درمورد نظارت و سنجش رضایت مشتری اهداف ایزو9001  را پشتیبانی  کند.

استاندارد دستورات خاصی را در ایزو9001 که مربوط به رضایت مشتری است شناسایی  کند. و با ایزو10001، ایزو10002، و ایزو10003 مرتبط است. ایزو10001 شامل راهنمایی است برای هدایت سازمان های مرتبط با رضایت مشتری.

این راهنمایی ها باعث کاهش احتمال بروز مشکل  شود و عوامل شکایت و اختلاف را که باعث نارضایتی مشتری است از بین می برد. ایزو10002 حاوی راهنمایی است برای رسیدگی به شکایات مربوط به محصولات. این راهنمایی ها اعتماد و وفاداری مشتریان را با رفع موثر و کارآمد شکایات حفظ  کنند.

راهنمایی های موجود در این استاندارد بین المللی به پیاده سازی پروسه رسیدگی به شکایات کمک  کند. برای مثال پروسه های شرح داده شده در این استاندارد  با استفاده از پروسه رسیدگی به شکایات به سازمان در نظارت و سنجش رضایت مشتری کمک کنند.

ایزو10003 درمورد حل اختلافات مربوط به شکایت از محصول است که در داخل سازمان به طور رضایت بخش قابل حل نیست.  و در به حداقل رساندن نارضایتی مشتری که از شکایت های حل نشده سرچشمه  گیرد موثر است. این چهار ایزو  بصورت مجزا یا در تعامل با یکدیگر استفاده شوند.

 

داتیس سیستم با نام ثبت شده دانانوونداد ارائه دهنده خدمات مشاوره ایزو  ممیزی و صدور گواهینامه ایزو با نام DNW

صدور گواهینامه آموزشی