گواهینامه آموزشی 45001

گواهینامه آموزشی ISO45001

آموزش ایزو 45001 : یاد بگیرید چگونه به بهبود مستمر در قلب سازمان خود از طریق یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت ایمنی (OH & S MS) ISO 45001 بپردازید. استاندارد جدید فرصتی برای سازمان ها برای هماهنگ کردن جهت استراتژیک خود و افزایش تمرکز بر بهبود عملکرد سلامت و ایمنی است.

شناسایی ساختار و الزامات یک سیستم مدیریت موثر .  به دست آوردن درک کامل از تاریخ و توسعه ISO 45001، اصطلاحات کلیدی، تعاریف، و استاندارد شما یاد خواهید گرفت که مفاهیم کلیدی و اصول استاندارد را به فرایندهای موجود در سازمان خود تفسیر و اعمال کنید.

برای دریافت گواهینامه آموزشی ISO45001 چه چیزهایی  باید بدانم ؟
یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (OH & S MS) چیست؟
چرا OH & S MS برای یک سازمان  مهم است
پس زمینه ISO 45001 و نتایج منتخب آن
اصطلاحات و تعاریف
مفاهیم کلیدی و ساختار ISO 45001
الزامات اصلی ISO 45001

مزایای استاندارد ISO 45001
مدیریت خطرات و فرصت ها  برای حفظ سلامتی و ایمنی و OH & S MS خود و  بهبود مستمر
اطمینان از ایجاد سلامت و ایمنی شغلی
جذب و حفظ کارگران و مشتریان با در نظر گرفتن نیازهای فعلی و آینده