گواهینامه iaf

گواهینامه  IAF

گواهینامه IAF  به گواهینامه ای اطلاق می شود که شرکت اعتباربخشی آن گواهینامه عضو موردتایید IAF  ( فدراسیون بین المللی اعتباربخشی) باشد .

نتیجه پیوستن به IAF MLA این است که گواهینامه iso   صادر شده در محدوده IAF MLA، توسط

ارزیابی های مربوط به انطباق پذیرفته شده توسط هر یک از اعضای IAF MLA در برنامه جهانی IAF شناخته شده است.

اگرچه  ILA MLA توسط سازمان های اعتباربخشی فردی امضا می شود، IAF MLA به شدت به MLA سه گروه اعتبارب

خشی منطقه ای متکی است؛

همکاری اروپا برای اعتباربخشی (EA)،

همکاری اعتباربخشی اقیانوس آرام (PAC)

همکاری اعتباربخشی بین آمریكا (IAAC)،

برای اطمینان از کار گروه های اعتباربخش منطقه ای، IAF ارزیابی و پذیرش روند و نتایج سه MLA گروه اعتباربخشی

منطقه ای (EA، PAC و IAAC) را برای محدوده اصلی ISO / IEC 17021 و ISO / IEC Guide 65 و حوزه های فرعی

ISO 9001 و ISO 14001.

گروه های اعتباربخش منطقه ای هر چهار سال توسط IAF ارزیابی می شوند.

عضویت در IAF MLA

عضویت در IAF MLA با عضویت در هر EA MLA، PAC MLA یا IAAC MLA در محدوده مناسب به رسمیت شناخته شده است.

IAF به تشویق بیشتر اعضای خود برای پیوستن به MLA به زودی به عنوان یک فرایند ارزیابی دقیق برای اطمینان

از اینکه برنامه های اعتباربخشی آنها از استاندارد جهانی است، به تصویب رسید.