گواهینامه IAF

گواهینامه IAF

گواهینامه IAF  : دریافت گواهینامه IAF با تضمین اعتبار و بهترین قیمت را از ما بخواهید . 09123167870 /  02122896289

سازمان جهانی  IAF سازمان اعتباربخشی ارزیابی در زمینه سیستم های مدیریت، محصولات ، خدمات، پرسنل و سایر برنامه های مشابه ارزیابی انطباق است.

اولین کارکرد آن توسعه یک برنامه جهانی ارزیابی انطباق است که باعث ایجاد اطمینان سازمان ها از دریافت   گواهی های معتبر  است که می توانند به آن متکی باشند.

سازمان تایید صلاحیت کشورهای مختلف از جمله ایران که به آنها Accreditation Body  ( AB)  می گویند  از طریق ارزیابی به عضویت سازمان IAF درآمده اند .

مرجع اعتباربخشی AB  (برای مثال در ایران مرکز ملی تایید صلاحیت ایران)،

با انجام ممیزی و ارزیابی مراجع صدور گواهینامه CB  ، اطمینان کاربران را به صلاحیت و بیطرفی مرجع صدورگواهینامه ها  فراهم می کنند.

الزامات دریافت گواهینامه IAF

اجرای استاندارد

طراحی روش ها و مستندات و پیاده سازی الزامات استاندارد مورد نظر و انجام ممیزی داخلی و رفع عدم انطباق ها

ارزیابی مستقل :

ارزیابی های مربوط به انطباق با استاندارد برای اطمینان از صلاحیت مراجع اعتباربخشی مانند NACI .

 تولیدکنندگان و مصرف کنندگان  با کمک استانداردهای ملی و بین المللی، به نتایج کالیبراسیون و آزمایش ها ، گزارش های بازرسی  و گواهینامه های صادر شده می توانند  اطمینان داشته باشند.

مزایای نهاد اعتبار بخشی

نهاد های تأیید اعتبار در بسیاری از کشورها  تضمین می کنند که سازمان های ارزیابی انطباق ، تحت نظارت یک سازمان معتبر قرار می گیرند.

واحدهای اعتباربخشی، که  به عنوان صالح  ارزیابی شده اند چارچوبی  برای حمایت از تجارت بین المللی از طریق حذف موانع فنی ایجاد می کنند.

این تدارکات توسط مجمع اعتباربخشی بین المللی (IAF) در زمینه سیستم های مدیریت، محصولات، خدمات، پرسنل و دیگر برنامه های مشابه ارزیابی انطباق

و همکاری بین المللی آزمایشگاه های بین المللی (ILAC) در زمینه آزمایش و بازرسی اداره می شود.

 

IAF MLA

عضو اعتباربخشی و اعضای گروه ILA در مورد اعطای مجوز به IAF MLA تنها پس از ارزیابی دقیق از عملیات خود توسط تیم ارزیابی همکار، متعهد می شود

تا اطمینان حاصل شود که اعضای متقاضی به طور کامل با استانداردهای بین المللی و الزامات IAF  موافق هستند.