دسته بندی: مشاور ایزو

<strong>مشاور ایزو</strong> <strong>تعهدات مشاور</strong> مشاور ایزو سازمان را جهت استقرار استاندارد و دریافت گواهینامه های موردنظر سازمان هدایت می کند. مشاور امین کارفرما و ملزم به حفظ منافع سازمان می باشد . مشاور باید تعهدات مربوط به این قرارداد را با به کار بردن روشها و اصول متـداول فنی و آمـوزشی به انجام برساند. مشاور با علم وآگاهی از آدرس محل کار و موضوع قرارداد آنرا امضاء نموده وحق اعتراض بعدی را از هر لحاظ از خود سلب می نماید. مشاور می بایستی کلیه اطلاعات و اسناد مربوط به کار فرما را محرمانه تلقی نموده واز انتقال آن به غیر خودداری نماید. مشاور متعهد به رعایت زمانبندی وحضور به موقع در محل آزمایشگاه می باشد. مشاور موظف می باشد،در صورت عدم همکاری مستمر ومناسب مدیریت کیفیت که منجربه تاخیر در اجرای پروژه می گردد ،مراتب را به کارفرما اعلام نماید. همکاری در رفع عدم انطابق های احتمالی شناسایی شده در روز ممیزی نهایی . برگزاری دوره های آموزشی   تشریح الزامات بر اساس استاندارد. عدم واگذاری تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد به شخص یا اشخاص حقوقی دیگر. <strong>فرم درخواست خدمات مشاوره ایزو</strong> <span> </span>

مشاوره ایزو

مشاوره ایزو :  مشاوره ایزو  زمانی معنا می یابد که مدیریت یک سازمان نیازمند  خدمات...

مشاور ایزو 17025

مشاور ایزو 17025 مشاور ایزو 17025 ، در طراحی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه و آموزش...

قیمت ایزو

قیمت ایزو قیمت ایزو متناسب با درخواست و دیدگاه کارفرما از سیستم مدیریت کیفیت و...

ممیزی ایزو چیست

  ممیزی ایزو چیست ؟ ممیزی بدین صورت است که شرکت مدارک کاری خود را به شرکت...

مشاور ایزو 17024

مشاور ایزو  17024 ISO (سازمان بین المللی استاندارد) و IEC (کمیسیون بین المللی...

مشاور ایزو 10004

مشاور ایزو 10004 مشاور ایزو 10004: رضایت مشتری-راهنمای پایش و اندازه گیری میزان...

بازنگری و تهیه پروفایل انرژی

بازنگری و تهیه پروفایل انرژی پروفایل انرژی : فرآیند شناسایی و ارزیابی کاربری...

ارتباط با کارکنان

 ارتباط با کارکنان ارتباط با کارکنان 20 نکته : ۱- کارکنان ذینفع را در هدف گذاری...

مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک مدیریت استراتژیک : برنامه ریزی عبارتست از فرایندی دارای مراحل...

مشکلات استقرار سیستم مدیریت کیفیت

مشکلات استقرار سیستم مدیریت کیفیت  در زمان استقرار   مشکلات استقرار سیستم مدیریت...