Category Archives: مشاور ایزو

مشاور ایزو

تعهدات مشاور

مشاور ایزو سازمان را جهت استقرار استاندارد و دریافت گواهینامه های موردنظر سازمان هدایت می کند.

مشاور امین کارفرما و ملزم به حفظ منافع سازمان می باشد .
مشاور باید تعهدات مربوط به این قرارداد را با به کار بردن روشها و اصول
متـداول فنی و آمـوزشی به انجام برساند.
مشاور با علم وآگاهی از آدرس محل کار و موضوع قرارداد آنرا امضاء نموده
وحق اعتراض بعدی را از هر لحاظ از خود سلب می نماید.
مشاور می بایستی کلیه اطلاعات و اسناد مربوط به کار فرما را محرمانه تلقی نموده واز انتقال آن به غیر خودداری نماید.
مشاور متعهد به رعایت زمانبندی وحضور به موقع در محل آزمایشگاه می باشد.
مشاور موظف می باشد،در صورت عدم همکاری مستمر ومناسب مدیریت کیفیت
که منجربه تاخیر در اجرای پروژه می گردد ،مراتب را به کارفرما اعلام نماید.
همکاری در رفع عدم انطابق های احتمالی شناسایی شده در روز ممیزی نهایی .
برگزاری دوره های آموزشی   تشریح الزامات بر اساس استاندارد.
عدم واگذاری تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد به شخص یا اشخاص حقوقی دیگر.

فرم درخواست خدمات مشاوره ایزو

Home Archive by category "مشاور ایزو"

گواهینامه DNW

گواهینامه DNW مقدمه  داتیس سیستم با نام دانانوونداد DNW  در زمینه ممیزی و صدور گواهینامه های ISO و گواهینامه آموزشی شناخته شده است . و با نام داتیس سیستم در زمینه مشاوره ج...
ادامه مطلب

رهبری و تعهد

...
ادامه مطلب

سیستم مدیریت آرایشگاه

...
ادامه مطلب
سیستم مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی

سیستم مدیریت آزمایشگاه

...
ادامه مطلب
مدیریت شهری

مدیریت شهری

...
ادامه مطلب
مدیریت صنعت نفت و گاز

مدیریت صنعت نفت و گاز

...
ادامه مطلب