مشاور ایزو 50001

مشاور ایزو 50001

پیاده سازی و نگهداری و آموزش پرسنل در خصوص الزامات استاندارد سیستم مدیریت انرژی وظیفه مشاور ایزو  است .

شرح خدمات مشاور ایزو 50001 

شرح خدمات عنوان شده در قالب پيشنهادیه حاضر، حاوي بخشهاي زير مي باشد:

شناخت وضعيت موجود (با توجه به الزامات سیستم مدیریت انرژی
آموزشهاي عمومي براي مديران ارشد و پرسنل کليدي سازمان
طراحي سيستم منطبق با نياز و سيستم‌های موجود در سازمان
اجراي سيستم و مميزي داخلي
مميزي نهايي و دريافت گواهينامه ایزو 50001
در ادامه، به شرح تفصيلي هر يک از اين پيشنهادها خواهيم پرداخت.

شناخت وضعيت موجود 

شناخت وضع موجود سازمان بر اساس استانداردسیستم مدیریت انرژی ISO 50001. مشتمل بر ساختار سازماني، الزامات سیستم مدیریت انرژی، داده هاي جاري درارتباط با الزامات سيستم مورد نظر و فهرست نيازهاي اصلي براي ادامه کار و ارائه گزارش آن به کارفرما در قالب مراحل ذيل :

 • بررسي سازمان با توجه به موارد مورد نظر در انطباق با استاندارد ISO 50001. ، شامل مواردی مانند شناسایی حامل‌های انرژی، مصرف‌کنندگان عمده و چارت سازمانی مستندات موجود شامل، مطالعه اسناد بالا دستی نظیر سند استراتژیک سازمان، چارت سازماني، رسالت و ماموريتهاي سازمان و هر يك از بخشهاي زير مجموعه
 • بررسی سیستم­های مدیریتی جاری در سازمان بمنظور کشف سطح انطباق سازمان با الزامات سیستم مدیریت انرژی در قالب سیستم‌های مدیریتی جاری
 • مصاحبه با مديران و برخي كارشناسان و خبرگان سازمان براي شناسايي اولويتهاي عملكردي و اهم رويكردهاي غير رسمي و فرايندهاي اصلي به منظور پوشش الزامات سیستم مدیریت انرژی
 • شناسايي و گزينش تعدادي از كارشناسان سازمان براي تبادل و جمع‌آوري اطلاعات اوليه (گروه مدیریت انرژی سازمان)
 • بررسي و تحليل اطلاعات جمع‌آوري شده بر اساس الزامات استاندارد

مشاور ایزو 50001

دستاوردهاي اين فاز عبارتند از :

 • گزارش مکتوب شناخت وضعيت موجود :
  • وضعيت سازمان در برآورده‌سازی الزامات استاندارد مدیریت انرژی
  • تدوین برنامه زمان‌بندی دقیق طرح‌ریزی و پیاده‌سازی سیستم مدیریت انرژی
  • تعیین نماینده مدیریت
  • تدوین چارت سازمانی و شرح وظایف جدید در حوزه مدیریت انرژی برمبنای استاندارد
 • آموزشهاي مديران و پرسنل کليدي سازمان در سیستم مدیریت انرژی

در اين مرحله، آموزش‌هاي مرتبط براي مديران بخش‌ها و پرسنل کليدي سازمان  برگزار خواهد شد که اين مراحل شامل :

 • آموزش آشنايي و فرهنگ‌سازی سیستم مدیریت انرژی ISO 50001. به کلیه پرسنل
 • آموزش مستندسازي سیستم مدیریت انرژی ISO 50001. برای کمیته راهبری
 • آموزش فرآیند مميزي داخلي سيستم بر اساس استاندارد ISO 50001. برای کمیته راهبری
 • آموزش روشهاي آماري تحليل داده ها به منظور تجزیه و تحليل داده ها و تصميم سازي براي مديران و کمیته راهبری (حسب نیازهای سازمان و بر اساس سیستم طرح‌ریزی شده)

 

دستاوردهاي اين فاز عبارتند از :

 • جزوات و محتواي آموزشي
 • مديران، نمایندگان انرژی، تیم راهبری مدیریت انرژی و پرسنل آموزش ديده
 • طراحي سيستم منطبق با نياز و سيستم‌های موجود در سازمان

در اين مرحله، تيم مشاور به همراه تيم متشکل از پرسنل سازمان، اقدام به بررسي روش‌هاي موجود در سازمان مي نمايند و اقدامات ذيل صورت مي‌گيرد که اين مراحل شامل :

1-3-1- بررسی سیستم‌های مدیریت موجود در سایت کارفرما و تعیین فصل مشترک آنها با سیستم مدیریت انرژی

1-3-2- تهيه فرايند مدیریت انرژی در جهت كمك به فرايندهاي اصلي سازمان با سیستم­های مدیریتی موجود

1-3-3- همكاري و مشاركت مشاور با كارشناسان کارفرما در زمينه طراحي يا اصلاح سيستمهاي مورد نياز و مستندسازي فرآيندها و روشهاي اجرايي براي عناصر مشروحه زير :

مشاور ایزو 50001

 • سيستم مديريت انرژی ISO 50001.

 • (شامل: الزامات عمومي و الزامات مربوط به مستندات و خط‌مشي سیستم مدیریت انرژی)
 • شناسایی مصارف بارز انرژی در سطح سازمان
 • مسئوليت مديريت (شامل: تعهد مديريت، تعيين خط مشي و اهداف طرح ريزي، تعيين مسئوليت و اختيارات به صورت مدون، بازنگري مديريت و تعريف ورودي‌ها و خروجي‌هاي آن، الزامات قانوني و ساير الزامات، و اهداف خرد و كلان)
 • تدوین بازنگری انرژی (شامل: نحوه ثبت مصارف انرژی، تحلیل مقادیر مصرف انرژی، تخمین مصارف آینده، و شناسایی فرصتهای بهبود)
 • تهیه خط (خطوط) مبنای انرژی
 • تدوین شاخصهای عملکرد انرژی
 • تهیه دستورالعملهای کنترل عملیات در حوزه انرژی
 • اندازه گيري، تجزيه و تحليل و بهبود (شامل: پايش و اندازه‌گيري، کالیبراسیون، تحليل داده‌ها و بهبود مستمر)
 • اجرا و عمليات (شامل: ساختار و مسئوليتها، آموزش، آگاهي و صلاحيت، ارتباطات، كنترل عمليات و مستندسازي)
 • ایجاد، اجرا و نگهداری :
 • اهداف کلان و اهداف خرد انرژی در ارتباط با بخشها و سطوح داخل سازمان
 • برنامه‌هایی جهت دستیابی به اهداف کلان و خرد
 • روشهای اجرایی مدون برای کنترل وضعیتهایی که نبود آنها ممکن است منجر به انحراف از خط مشی، اهداف کلان و اهداف خرد انرژی گردد.
 • پايش و اندازه‌گيري عملكرد، بررسي و اقدام اصلاحي (شامل: پايش و اندازه‌گيري عملكرد، كنترل عمليات، عدم انطباقات و اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه، سوابق سيستم هاي مديريتي)
 • تعريف و اجراء پروژهاي بهبود مستمر با مشاركت كارشناسان واحد صنعتي

 

دستاوردهاي اين فاز عبارتند از :

 • مستندات مشترک به‌روزآوری شده در بین سیستم مدیریت انرژی و سایر سیستم‌های مدیریتی
 • روشهای اجرایی و دستورالعمل‌های خاص سیستم مدیریت انرژی

مشاور ایزو 50001

 • اجراي سيستم و مميزي داخلي

در اين مرحله، سيستم طراحي شده، توسط سازمان اجرا مي گرددو مشاور بر آن نظارت خواهد داشت تا طي چهار مرحله سيستم اجرايي گردد که اين مراحل شامل :

 • اجراي آزمايشي سيستم طراحي شده بوسيله سازمان

شامل اجرای تمامی روشهای اجرایی تدوین شده در مرحله قبل (مانند: ثبت و تحلیل مصارف، تدوین خط مبنا، اجرای برنامه‌های عملیلتی برای دسترسی به اهداف) و تشخیص مغایرتها با استاندارد

1-4-2- نظارت مشاور به اجراي آزمايشي و رفع مغايرتها

1-4-3- انجام مميزي داخلي از كل سيستم بوسيله تيم آموزش دیده از سازمان

1-4-4- استخراج مشكلات و رفع مغايرتهاي مشخص شده

 

دستاوردهاي اين فاز عبارتند از :

 • مغایرت­های اجرا نسبت به الزامات استاندارد
 • مستندات دربردارنده عدم­انطباق­های شناسایی شده در فرآیند مميزي داخلي
 • برنامه­های اجرایی جهت رفع عدم­انطباق­ها

مشاور ایزو 50001

 • مميزي نهايي و دريافت گواهينامه ایزو 50001

در اين مرحله، سازمان توسط شرکت هاي گواهي دهنده مورد مميزي قرار مي گيرد که مراحل مميزي عبارت است از :

 • انجام مميزي نهايي
 • استخراج عدم­انطباق­ها از سوی مرجع صادرکننده گواهی­نامه
 • رفع عدم­انطباق­های استخراج شده
 • صدور گواهينامه ایزو

دستاورد اين فاز نیز عبارت است از :

 • اخذگواهي نامه پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی مورد تائید مراجع بين المللي

داتیس سیستم با نام ثبت شده دانانوونداد ارائه دهنده خدمات مشاوره ایزو  ممیزی و صدور گواهینامه ایزو با نام DNW

صدور گواهینامه آموزشی