ایزو 31004

پس از موفقيت ایزو 31004 در زمينه مديريت ريسک  ، گزارش فني جديدي به اين خانواده پيوسته است

ISO/TR 31004:2013 ، مديريت ريسک – دستورالعمل اجراي  ایزو 31004، که به سازمان ها کمک مي کند

به آساني اقدامات خود را در زمينه مديريت ريسک با  ایزو 31004 همسو نمايند.

ISO/TR 31004 پشتيباني بيشتري را براي اجراي  ایزو 31004 اعمال نموده و موارد زير را فراهم مي کند:

* يک رويکرد ساختاري براي انتقال موثر فعاليت هاي مديريت ريسک موجود به  ایزو 31004 ، همراه با

چشم اندازي پويا براي پذيريش تغييرات آينده

* تفسير مفاهيم اصولي ذکرشده در  ایزو 31004 به انضمام توصيه ها و مثال هاي مناسب با نيازهاي

فردي کاربر

* راهنمايي بيشتر در زمينه اصول و چارچوب  ایزو 31004 براي مديريت ريسک

مشاور ایزو  31004

در صورتي که تصميمات شما بر اهداف يا دستاوردهاي سازمانتان تاثيرگذار است، در صورتي که مسئوليت

اداره کردن يا ارائه مشاوره با شماست و خدمات پشتيباني در زمينه مديريت ريسک را ارائه مي نمائيد، پس

ISO/TR 31004 براي شماست و حتي افراد علاقمند به ريسک، مانند معلمان، دانش آموزان و قانونگذاران و

نيز مي توانند از اين گزارش فني استفاده کنند

سازمان ها با استفاده از روش های مختلف (مثل مدیریت ریسک، شناسایی و درک ریسک و همچنین اصلاح

آن در جایی که لازم است) برای دستیابی به اهدافشان مدیریت موثر ریسک را پیاده می کنند.

این گزارش فنی برای کمک به سازمان به منظور افزایش اثر بخشی تلاش های مدیریت ریسک سازمان و

همچنین با هم سو کردن آن با استاندارد 31000:2009  در نظر گرفته شده است.

ایزو 31000 یک رویکرد مدیریت ریسک عمومی را فراهم می کند که این رویکرد می تواند به سازمان ها برای

دستیابی به اهدافشان کمک کند.

این گزارش فنی برای استفاده سازمان های محدود که تصمیم هایی می گیرند که در دستیابی به اهدافشان

تاثیر گذار است، برای مثال مسئولین دولتی و کسانی که خدمات ارائه مشاوره مدیریت ریسک و پشتیبانی

به عهده دارند.

مزایا

این گزارش فنی برای همه افراد علاقه مند به ریسک و مدیریت آن نیز در نظر گرفته شده است که شامل:

دبیران، دانش آموزان، قانون گذاران و تنظیم کنندگان می باشند.این گزارش فنی در نظر گرفته شده تا در

ارتباط با  ایزو 31004خوانده شده و قابل اجرا برای سازمان ها با اندازه های مختلف.

در استاندارد و در بند سوم یک روش کلی را برای کمک به سازمان ها برای انتقال ترتیبات ریسک موجود و

همچنین همسو سازی با  ایزو 31004در یک راه برنامه ریزی شده و ساختار یافته فراهم شده است.

این بند همچنین برای تنظیمات محرک برای تغییرات محیط درونی و بیرونی سازمان پیوست های اضافه

مثال ها و توضیحات را با توجه به اجرای جنبه های انتخاب شده ی  ایزو 31004به منظور کمک به خوانندگان

با توجه به اجرای جنبه های انتخاب شده ی 31000 به منظور کمک به خوانندگان با توجه به مهارت های فردی

و نیازهایشان فراهم می آورد.

برخی از کلمات و مفاهیم برای یادگیری در  ایزو 31004 و گزارش فنی به صورت بنیادی می باشند و در

31000:2009 توضیح داده شده اند.

این استاندارد یازده اصل را برای مدیریت ریسک موثر جمع آوری کرده است.این اصول وظیفه راهنمایی و

اطلاع رسانی را برای همه رویکرد های مدیریت ریسک سازمان دارد.به جای اجرای ساده ی این اصول

این مهم است که سازمان آن ها را در همه جنبه های مدیریت اعمال کند.