ایزو 17021

ایزو 17021

ایزو 17021 استانداردی برای تائید صلاحیت شرکت های صدورگواهینامه سیستمهای مدیریت می باشد.
ممیزی و صدور گواهینامه همواره با هدف اطمینان بخشی صورت می گیرد.

سازمان ها با توجه به ارزش استانداردهای ایزو متقاضی اخذ گواهینامه ایزو استاندارد هستند.

اما روش سنجش اعتبار سازمان ممیز یا گواهی کننده چیست؟

سازمان جهانی ایزو استانداردی برای ارزیابی سازمان های گواهی کننده و ممیز تدوین کرده است .

استانداردایزو 17021 باعث افزایش اطمینان مشتریان شرکت های گواهی کننده شده و در بهبود روند

کار این شرکتها موثر است.

ایزو 17021 جایگزین :

1- راهنمای ISO/IEC 62 شده که در برگیرنده راهنماهایی برای شرکت های گواهی کننده بر اساس ایزو 9001 بود.
2- جایگزین ISO/IEC 66 است که در بردارنده راهنماهایی برای شرکت های گواهی کننده بر اساس ایزو 14001 بود.

ایزو 17021 اولین استاندارد ارزیابی انطباق است و یک بخش کامل «قواعد» را شامل می شود.

این بخش تعیین کننده اهدافی ست که باید در روند ممیزی و صدور گواهینامه رعایت شوند تا بتوان بازاری مطمئن در اختیار داشت و اعتماد مشتریان را نسبت به سیستم مدیریت سازمان جلب کرد.

در بین این قواعد مواردی مانند بی طرفی، صلاحیت، مسئولیت پذیری، صداقت، رازداری، و پاسخگویی به شکایات وجود دارند.

الزامات این استاندارد به بررسی اعتبار سازمان های ثالث صادر کننده گواهینامه می پردازد.

این استاندارد در بردارنده 13 بند از الزاماتی ست که تضمین می کنند فعالیت های یک شرکت صدور گواهینامه، ممیزان و سایر کامندان آن فارغ از هرگونه منفعت طلبی می باشد.

این استاندارد همچنین  بخش هایی از راهنمایی های IAF را در زمینه صلاحیت شرکت های گواهی کننده در بر دارد، و تاکید ویژه ای بر اعضای تیم ممیزی دارد.

فرآیند الزامات تضمین می نماید که ممیز منتخب برای هر مشتری بایستی دارای صلاحیت کافی باشد.

برای کاهش برخی جنبه های منفی رقابت تجاری بین شرکت های گواهی کننده، این استاندارد فرآیند ممیزی و صدور گواهینامه را طبق موارد زیر تائید می نماید:

دو مرحله ممیزی برای تائید ابتدایی

یک چرخه تائیدی سه ساله که با صدور گواهینامه آغاز می شود و تاریخ انقضا مشخصی دارد.
ممیزی مراقبتی در سال اول و دوم چرخه سه ساله
ممیزی جهت صدور مجدد (تمدید) گواهینامه در سال سوم پیش از تاریخ انقضاء
شرکت گواهی کننده می تواند یک سیستم مدیریت کلی داشته باشد که شامل یک آئین نامه، کنترل

مدارک و مستندات، ممیزی های داخلی، بررسی توسط مدیریت، اقدامات اصلاحی، و اقدامات پیشگیرانه می شود.
همچنین به جای آن می تواند یک سیستم مدیریت مطابق با ایزو 9001 داشته باشد.

در حالت دوم شرکت  گواهی کننده باید از طریق یک شرکت گواهی دهنده دیگر مورد تائید قرار گیرد.