ایزو 17020

ایزو 17020

ایزو 17020  شامل الزامات برای صلاحیت نهادهای انجام دهنده بازرسی و همچنین بی طرفی و انسجام در فعالیت های بازرسی آنها می باشد .

مراحل بازرسی

شامل طراحی ، بررسی نوع ، بازرسی اولیه، بازرسی در حین کار یا بازبینی می باشد .

در استاندارد ایزو 17020 نهاد بازرسی باید شخصیت حقوقی یا بخش تعیین شده ای از یک شخصیت حقوقی باشد، به طوری که برای کلیه فعالیت های بازرسی خود مسئولیت قانونی داشته باشد .

در استاندارد ایزو 17020 نهاد بازرسی باید تائید تسهیلات و تجهیزات در دسترس ، مناسب و کافی داشته باشد تا مجاز به اجرای کلیه اقدامات مرتبط با فعالیت های بازرسی به روشی کارآمد و ایمن باشد .

 

الزامات بازرسی
  • نهاد بازرسی باید به طور معمول خود بازرسی های متقبل شده را طبق قرارداد  انجام دهد.

هر گاه نهاد بازرسی بخشی از بازرسی را به پیمانکار فرعی واگذارنماید، باید اطمینان حاصل کرده و بتواند اثبات کند که پیمانکار فرعی صلاحیت انجام فعالیت های مورد نظر را دارد و در صورت کاربرد ، از الزامات مرتبط تصریح شده در این استاندارد یا سایر استانداردهای ارزیابی انطباق مرتبط تبعیت می کند .

  • در استاندارد ایزو 17020  نهاد بازرسی باید  روش های اجرائی  تعریف شده در الزامات که بازرسی باید مطابق آنها انجام شود را به کار گیرد .
  • وجود دستورالعمل های مدون کافی برای طرح ریزی بازرسی و فنون نمونه برداری و بازرسی موردها و نمونه هایی که بایستی بازرسی شوند به طور  انحصاری شناسایی شوند تا از  اشتباه در  شناسایی  جلوگیری شود .
  • نهاد بازرسی باید دارای فرآیندی مدون برای دریافت ، ارزیابی و تصمیم گیری درباره شکایت ها و درخواست های رسیدگی مجدد باشد .
  •  نهاد بازرسی باید یک سیستم مدیریت را ایجاد و برقرار نگه دارد که توانایی دستیابی به اجرای دایمی را داشته باشد .
بازنگری مدیریت
  • در استاندارد ایزو 17020   بازنگری مدیریت باید شامل اطلاعاتی مربوط به موارد زیر باشد :

الف: نتایج ممیزی های داخلی و بیرونی
ب: بازخور از کارفرمایان  و طرف های ذینفع مرتبط با اجرای الزامات این استاندارد ها
پ: وضعیت اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی
ت: اقدامات پیشگیرانه مربوط به بازنگری های قبلی مدیریت
ث: اجرای اهداف
ج: تغییراتی که می تواند بر سیستم مدیریت تاثیر گذارد .
چ: درخواست های رسیدگی مجدد و شکایت ها

خروجی های بازنگری مدیریت

در استاندارد های ایزو 17020  بروندادهای بازنگری مدیریت باید شامل تصمیمات و اقدامات مربوط به موارد زیر باشد :
الف: بهبود اثر بخش سیستم مدیریت و فرآیندهای آن
ب: بهبود در نهاد بازرسی  مربوط به اجرای الزامات این استاندارد
پ: نیازهای مربوط به منابع