مشاور ایزو 10004

مشاور ایزو 10004

 

رضایت مشتری-راهنمای پایش و اندازه گیری میزان رضایت مشتریان بر مبنای ISO/TS 10004:2010

 

ایزو ۱۰۰۰۴ در مجموع با ایزو ۱۰۰۰۱، ایزو ۱۰۰۰۲ و ایزو ۱۰۰۰۳ می تواند راهنمایی را در جهت کمک به کاهش و به حداقل رساندن نارضایتی مشتری و افزایش رضایت مشتری ارائه دهد.

 

این مشخصات فنی بوسیله ارائه راهنمایی در جهت اندازه گیری و پایش رضایت مشتری مکمل ایزو ۱۰۰۰۱، ایزو۱۰۰۰۲و ایزو

۱۰۰۰۳ هستند. اطلاعات بدست آمده می تواند سازمان را در جهت حفظ یا افزایش رضایت مشتری راهنمایی کند.

 

مزایای ایزو 10004

از مزایای پیاده سازی ایزو ۱۰۰۰۴ شناسایی دائمی انتظار مشتریان، جمع آوری واقعی و صحیح داده ها، سیستم علمی تجزیه

و تحلیل داده ها، بازخورهای مناسبی برای بهبود و در نهایت اندازه گیری رضایت مشتری می باشد.
یک عامل کلیدی در موفقیت سازمان رضایت مشتری از آن سازمان و محصول است. بنابراین، نظارت و سنجش رضایت

مشتری ضروری است. اطلاعات بدست آمده از نظارت و سنجش رضایت مشتری باعث کشف فرصت ارتقا استراتژی،

محصولات، و پروسه های سازمان می شود که توسط مشتریان ارزش گذاری شده و جزو اهداف سازمان هستند.

 

یک عامل کلیدی در موفقیت سازمان رضایت مشتری از آن سازمان و محصول است. بنابراین، نظارت و سنجش رضایت

مشتری ضروری است. اطلاعات بدست آمده از نظارت و سنجش رضایت مشتری باعث کشف فرصت ارتقا استراتژی،

محصولات، و پروسه های سازمان می شود که توسط مشتریان ارزش گذاری شده و جزو اهداف سازمان هستند. چنین

پیشرفت هایی اعتماد مشتری را تقویت می کند و مزایای بازرگانی و سایر مزایا را بدنبال دارد. این استاندارد بین المللی در

اجرای یک پروسه موثر نظارت و سنجش رضایت مشتری به سازمان کمک می کند.

 

رابطه گواهینامه ایزو 10004 با ایزو 9001:2008

 

این استاندارد بین المللی منطبق با ایزو 9001:2008 است،

این استاندارد با فراهم سازی راهنمایی درمورد نظارت و سنجش رضایت مشتری اهداف ایزو 9001:2008 را پشتیبانی می کند. این استاندارد

دستورات خاصی را در ایزو 9001 که مربوط به رضایت مشتری است شناسایی می کند.

 

رابطه با ایزو 9004:2009

 

این استاندارد همچنین با ایزو 9004:2009 همخوانی دارد، این ایزو به حفظ موفقیت یک سازمان کمک می کند.
این استاندارد همچنین با ایزو 10001، ایزو 10002، و ایزو 10003 مرتبط است.

ایزو 10001 شامل راهنمایی است برای هدایت سازمان های مرتبط با رضایت مشتری.

این راهنمایی ها باعث کاهش احتمال بروز مشکل می شود و عوامل شکایت و اختلاف را که باعث نارضایتی مشتری است از بین می برد.
ایزو 10002 حاوی راهنمایی است برای رسیدگی به شکایات مربوط به محصولات. این راهنمایی ها اعتماد و وفاداری مشتریان را با رفع موثر و کارآمد شکایات حفظ می کنند. راهنمایی های موجود در این استاندارد بین المللی به پیاده سازی پروسه رسیدگی به شکایات کمک می کند. برای مثال پروسه های شرح داده شده در این استاندارد می توانند با استفاده از پروسه رسیدگی به شکایات به سازمان در نظارت و سنجش رضایت مشتری کمک کنند.
ایزو 10003 درمورد حل اختلافات مربوط به شکایت از محصول است که در داخل سازمان به طور رضایت بخش قابل حل نیست. ایزو 10003 در به حداقل رساندن نارضایتی مشتری که از شکایت های حل نشده سرچشمه می گیرد موثر است.
این چهار ایزو می توانند بصورت مجزا یا در تعامل با یکدیگر استفاده شوند.

ISO 10004:2012

ISO 10004:2012 provides guidance in defining and implementing processes to monitor and measure customer satisfaction.

ISO 10004:2012 is intended for use by organizations regardless of type, size or product provided. The focus of ISO 10004:2012 is on customers external to the organization.


تماس


LIB


TAP


CAP

ISO4all / isotop