ایزو در صنایع دریایی

 ایزو در صنایع دریایی

چندین گواهینامه ایزو در صنایع دریایی  وجود دارد که مربوط به صنعت دریایی است و می تواند برای تولید قایقرانی و قایق بادبانی اعمال شود.

به عنوان مثال،

ISO 12215

مجموعه ای از استانداردها است که دستورالعمل هایی را برای طراحی و ساخت کشتی های کوچک از جمله قایق های بادبانی ارائه می دهد. این استانداردها موضوعاتی مانند طراحی بدنه، یکپارچگی سازه و الزامات عملکرد را پوشش می دهند.

ISO 15085

استاندارد دیگری است که به صنعت دریایی مربوط می شود، زیرا دستورالعمل هایی را برای جوشکاری کشتی سازی و سازه های دریایی ارائه می دهد. این استاندارد برای جوشکاری اجزای قایق بادبانی مانند دکل ها و سایر قطعات فلزی اعمال می شود.

علاوه بر این،

ISO 9001

استاندارد مدیریت کیفیت است که می تواند در هر صنعتی از جمله صنایع دریایی و تولید قایق بادبانی اعمال شود. این استاندارد چارچوبی را برای پیاده سازی یک سیستم مدیریت کیفیت ترسیم می کند که می تواند به سازمان ها در بهبود فرآیندها، محصولات و خدمات خود کمک کند.

بنابراین در حالی که ممکن است یک گواهینامه  ایزو در صنایع دریایی خاص فقط مربوط به قایقرانی نباشد، چندین استاندارد ISO وجود دارد که می تواند در صنعت دریایی و تولید قایق بادبانی اعمال شود.