ایزو قنادی

 ایزو قنادی ها 

ایزو قنادی : قنادی ها می توانند با استقرار و حفظ یک سیستم مدیریتی که الزامات استاندارد ISO مربوطه را برآورده می کند و سپس انجام ممیزی صدور گواهینامه ایزو توسط یک مرجع معتبر گواهینامه، گواهینامه ISO را دریافت کنند. برخی از متداول ترین ایزو قنادی ها عبارتند از:

ISO 22000:2018 (سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی)
9001:2015 (سیستم مدیریت کیفیت)
ISO 14001:2015 (سیستم مدیریت زیست محیطی)

  ایزو 22000 : ایزو قنادی

یک استاندارد مدیریت ایمنی مواد غذایی است که به سازمان های صنعت غذا کمک می کند تا از ایمنی و کیفیت محصولات خود در کل زنجیره تامین مواد غذایی اطمینان حاصل کنند. حوزه هایی مانند تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی (HACCP)، الزامات سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی و ارتباطات در طول زنجیره غذایی را پوشش می دهد.

  ایزو 9001 : ایزو قنادی

یک استاندارد مدیریت کیفیت است که به سازمان ها کمک می کند تا به طور مداوم محصولات و خدماتی را ارائه دهند که نیازهای مشتری و مقررات را برآورده می کند. حوزه هایی مانند تمرکز بر مشتری، رهبری، رویکرد فرآیند و بهبود مستمر را پوشش می دهد.

دریافت ایزو 9001

ایزو 14001 : ایزو قنادی

یک استاندارد مدیریت زیست محیطی است که به سازمان ها کمک می کند تا اثرات زیست محیطی خود را مدیریت کنند و عملکرد زیست محیطی خود را بهبود بخشند. حوزه هایی مانند سیاست زیست محیطی، برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی را پوشش می دهد.

داتیس سیستم با نام ثبت شده دانانوونداد ارائه دهنده خدمات ممیزی و صدور گواهینامه ایزو با نام DNW