ایزو19011

ایزو19011 چه کاربردی دارد؟ 

ایزو19011 به عنوان استانداردی تعریف شده است که دستورالعمل هایی را برای سیستم  مدیریت ممیزی ارائه می کند. این استاندارد حاوی راهنمایی در مورد مدیریت برنامه ممیزی، اصول ممیزی و ارزیابی افراد مسئول مدیریت برنامه حسابرسی است. یک برنامه ممیزی شامل ترتیباتی است که برای تکمیل تمام ممیزی های فردی لازم برای دستیابی به یک هدف خاص انجام می شود.

ایزو19011 : برنامه ممیزی

ایزو19011 اطلاعات ارزشمندی در مورد چگونگی بهبود سیستماتیک یک برنامه ممیزی فراهم می کند، همانطور که انتظار می رود سایر بخش ها در یک سازمان بهبود یابند. یکی از جنبه  چنین بهبودی، اطمینان از همسو بودن اهداف برنامه ممیزی با خط مشی ها و اهداف سیستم مدیریت است. سازمان ها در تلاش برای بهبود ممیزی، باید نیازهای مشتریان و سایر طرف  ذینفع را در نظر بگیرند.

ایزو19011

حوزه ای که در ممیزی سیستم  مدیریت و به طور کلی تجارت اهمیت دارد، مفهوم ریسک است. از نسخه 2011، ریسک در سراسر بخش مدیریت برنامه ممیزی استاندارد ایزو19011 یکپارچه شده .

 ایزو 19011 برای چه شرکت هایی مناسب است ؟ 

 

این استاندارد برای حوزه گسترده ای از کاربران بالقوه از قبیل ممیزان، سازمان  مجری سیستم های مدیریت کیفیت و/یا زیست محیطی، سازمان هایی که به دلیل تعهدشان نیاز به

اجرای ممیزی سیستم های مدیریت کیفیت و/

یا زیست محیطی دارند و سازمان  درگیر در امرآموزش یا صدور گواهینامه ممیزان، گواهی کردن/

ثبت کردنِ سیستم های مدیریت، و تایید صلاحیت یا استانداردسازی در حوزۀ ارزیابی انطباق در نظر گرفته شده است.

هدف آن بوده است که خطوط راهنما در این استاندارد دارای قابلیت انعطاف باشد.

چنان که در بخشهای مختلف متن اشاره شده است، کاربرد این راهنماها ممکن است برحسب اندازه، ماهیت و پیچیدگی سازمانی که مورد ممیزی قرار می گیرند، همچنین اهداف و دامنه شمول ممیزی هایی که انجام می شوند تفاوت داشته باشد. در سراسر این استاندارد، راهنمایی های تکمیلی یا مثالی از موضوعات خاص ارائه شده .

 

داتیس سیستم با نام ثبت شده دانانوونداد ارائه دهنده خدمات مشاوره ایزو  ممیزی و صدور گواهینامه ایزو با نام DNW

صدور گواهینامه آموزشی