ایزو صنعت کشاورزی

ایزو در صنعت  کشاورزی

ایزو در صنعت کشاورزی  نشان می دهد که فرآیندهای تولید و برداشت با یک یا چند استاندارد ISO تایید شده  بین المللی مطابقت دارد.
صدور گواهینامه ISO یک فرآیند تأیید شخص ثالث می باشد که شامل ممیزی مستقل است که انطباق فرآیندهای  کشاورزی با استانداردهای ISO مربوطه را ارزیابی می کند.

برخی از استانداردهای ISO که ممکن است برای صنعت کشاورزی قابل اجرا باشد و گواهینامه ISO برای آنها اخذ شود عبارتند از:

 9001

 استاندارد مدیریت کیفیت است که می تواند در عملیات کشاورزی برای بهبود کارایی و رضایت مشتری اعمال شود.

 14001

گواهینامه ایزو استاندارد مدیریت زیست محیطی است که می تواند به مشاغل کشاورزی کمک کند تا اثرات زیست محیطی خود را کاهش دهند و از مقررات پیروی کنند.

 22000

گواهینامه استاندارد مدیریت ایمنی مواد غذایی است که به مشاغل کشاورزی کمک می کند از ایمنی محصولات خود در سراسر زنجیره غذایی اطمینان حاصل کنند.

 45001

گواهینامه ایزو استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای است که می تواند در عملیات کشاورزی برای محافظت از کارگران در برابر خطرات اعمال شود.

گواهینامه ISO می تواند برای مشاغل کشاورزی ارزش افزده ایجاد کند ، زیرا تعهد آنها را به کیفیت، ایمنی و مسئولیت زیست محیطی نشان می دهد.

همچنین می تواند به آنها کمک کند تا خود را از رقبا متمایز کنند و به بازارهای جدید راه یابند.