گواهینامه ایزو بیمه

گواهینامه ایزو بیمه

گواهینامه ایزو بیمه به معنای استانداردهای مدیریت مناسب  شرکت های ارائه دهنده خدمات بیمه و نمایندگان آن هاست .اخذ ایزو برای شرکت های بیمه اجباری نیست، بسیاری از شرکت های بیمه به دنبال اخذ ایزو به عنوان راهی برای نشان دادن تعهد خود به کیفیت و بهبود مستمر هستند.

گواهینامه ایزو 9001

متداول ترین استاندارد مورد استفاده برای سیستم های مدیریت کیفیت است و می تواند توسط شرکت های بیمه برای ایجاد، پیاده سازی، حفظ و بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت خود استفاده شود. گواهینامه 9001 می تواند به شرکت های بیمه کمک کند تا کارایی و اثربخشی عملیات خود را بهبود بخشند، رضایت مشتری را افزایش دهند و رقابت پذیری خود را در بازار افزایش دهند.

علاوه بر ISO 9001، استانداردهای ISO دیگری نیز وجود دارد که ممکن است مربوط به شرکت های بیمه باشد، مانند

ISO 31000

برای مدیریت ریسک و

ISO 22301

برای مدیریت تداوم کسب و کار.

برای دریافت ایزو، یک شرکت بیمه باید یک فرآیند ارزیابی دقیق توسط یک نهاد صدور گواهینامه معتبر را طی کند.

فرآیند ارزیابی شامل بررسی سیستم مدیریت کیفیت، مستندات و فرآیندهای شرکت و همچنین ممیزی در محل برای تأیید انطباق با استاندارد ISO است.