گواهینامه ایزو بیمه

گواهینامه ایزو برای شرکت های بیمه و نمایندگی ها 

داتیس سیستم  خدمات مشاوره ای  در زمینه آموزش و پیاده سازی استانداردهای سیستم مدیریت ایزو و اطلاعاتی را در زمینه بهبود مستمر و جلب رضایت مشتری به شرکت های بیمه ارائه می دهد.

همچنین با صدور گواهینامه ایزو برای شرکت های  بیمه که استانداردهای مدیریتی  مناسب  شرکت های ارائه دهنده خدمات بیمه و نمایندگان آن هاست به این صنعت کمک می کند .

اخذ گواهینامه ایزو برای شرکت های بیمه اجباری نیست، بسیاری از شرکت های بیمه به دنبال اخذ ایزو به عنوان راهی برای نشان دادن تعهد خود به کیفیت و بهبود مستمر هستند.

 ایزو 9001 : گواهینامه ایزو بیمه

متداول ترین استاندارد مورد استفاده برای سیستم های مدیریت کیفیت است و می تواند توسط شرکت های بیمه برای ایجاد، پیاده سازی، حفظ و بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت خود استفاده شود. ایزو 9001 می تواند به شرکت های بیمه کمک کند تا کارایی و اثربخشی عملیات خود را بهبود بخشند، رضایت مشتری را افزایش دهند و رقابت پذیری خود را در بازار افزایش دهند.

علاوه بر ISO 9001، استانداردهای ISO دیگری نیز وجود دارد که ممکن است مربوط به شرکت های بیمه باشد، مانند

ISO 31000 : گواهینامه ایزو بیمه

برای مدیریت ریسک  استاندارد ایزو 31000 تدوین شده است 

ایزو 22301 : گواهینامه ایزو بیمه

برای مدیریت تداوم کسب و کار.

برای دریافت ایزو، یک شرکت بیمه باید یک فرآیند ارزیابی دقیق توسط یک نهاد صدور گواهینامه معتبر را طی کند.

فرآیند ارزیابی شامل بررسی سیستم مدیریت کیفیت، مستندات و فرآیندهای شرکت و همچنین ممیزی در محل برای تأیید انطباق با استاندارد ISO است.

 

داتیس سیستم با نام ثبت شده دانانوونداد ارائه دهنده خدمات ممیزی و صدور گواهینامه ایزو با نام DNW

دریافت ایزو 9001