گواهینامه آموزشی 17025

گواهینامه آموزشی 17025

استاندارد 17025  یک سیستم مدیریت کیفیت است که می تواند توسط آزمايشگاه ها و آزمایشگاه های کالیبراسیون

مورد استفاده قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که تست های آزمایشگاهی به شیوه ای سازمان یافته برنامه ریزی ، انجام ، نظارت،

ثبت  ، گزارش   و کنترل می شوند.

کاربرد دوره آموزشی ایزو 17025

این دوره به طور خاص  در استفاده موثر از سیستم های مدیریت کیفیت آزمایشگاه به عنوان استاندارد

ISO 17025: 2017 مورد نیاز  برای تایید صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون  می باشد .

ISO 17025 در نوامبر 2017 به روز شد و در تاریخ 17 ژانویه 2018 با یک دوره گذار 3 ساله اجرا می شود.

این دوره آموزشی   تمام الزامات  ISO 17025  را پوشش می دهد و به تشریح کلیه مواردی که به طور مشخص تغییر کرده است،می پردازد.

بنابراین، اخذ گواهینامه آموزسی ISO 17025 جهت رسید  به اعتباربخشی به ایزو 17025 لازم است،

این دوره آموزشی برای تمام کارکنان آزمایشگاهی و برای بررسی دقیق آزمایشگاه های اعتباربخشی الزامی ست.

مدت زمان دوره  3 روز  و محل برگزاری دوره آزمایشگاه سازمان متقاضی می باشد .

گواهینامه آموزشی 17025

تکمیل فرم درخواست

گواهینامه آموزشی 17025