بازنگری و تهیه پروفایل انرژی

بازنگری و تهیه پروفایل انرژی

پروفایل انرژی : فرآیند شناسایی و ارزیابی کاربری انرژی، سازمان را به سمت تعریف سطوح مناسب استفاده انرژی و تعیین فرصت­هایی برای بهبود عملکرد انرژی هدایت می‌کند.

برای این منظور لازم است تا در سازمان مطابق با استاندارد بازنگری انرژی و تهیه پروفایل انرژی انجام شود. بازنگری انرژی در سه مرحله زیر انجام می‌شود:

1- ثبت و تحلیل مصارف و بکارگیری انرژی

2- شناسایی مصرف کنندگان بارز انرژی

3- تدوین فرصت‌های بهبود عملکرد و اهداف انرژی سازمان

موارد زیر بایستی در گزارش پروفایل انرژی مدنظر قرار گیرند:

حامل های انرژی مورد استفاده در سازمان
مصارف ماهانه حامل‌های انرژی و هزينه انرژی سازمان
مصرف‌کنندگان انرژی سازمان
مصارف بارز انرژی شناسایی شده
پارامترهای تاثیر گذار بر مصرف انرژی مصرف‌کنندگان بارز انرژی
خط مبناهای انرژی سازمان
گزارش تعیین انطباق عملکرد انرژی مصارف بارز انرژی
فرصت‌های بهبود عملکرد انرژی اولویت بندی شده سازمان
گزارش برآورد مصارف و هزينه‌هاي آتي انرژی سازمان

فرآیند شناسایی و ارزیابی کاربری انرژی، سازمان را به سمت تعریف سطوح مناسب استفاده انرژی و تعیین فرصت­هایی برای بهبود عملکرد انرژی هدایت می‌کند. برای این منظور لازم است تا در سازمان مطابق با استاندارد بازنگری انرژی و تهیه پروفایل انرژی انجام شود. بازنگری انرژی در سه مرحله زیر انجام می‌شود:

1- ثبت و تحلیل مصارف و بکارگیری انرژی

2- شناسایی مصرف کنندگان بارز انرژی

3- تدوین فرصت‌های بهبود عملکرد و اهداف انرژی سازمان

موارد زیر بایستی در گزارش پروفایل انرژی مدنظر قرار گیرند:

حامل های انرژی مورد استفاده در سازمان
مصارف ماهانه حامل‌های انرژی و هزينه انرژی سازمان
مصرف‌کنندگان انرژی سازمان
مصارف بارز انرژی شناسایی شده
پارامترهای تاثیر گذار بر مصرف انرژی مصرف‌کنندگان بارز انرژی
خط مبناهای انرژی سازمان
گزارش تعیین انطباق عملکرد انرژی مصارف بارز انرژی
فرصت‌های بهبود عملکرد انرژی اولویت بندی شده سازمان
گزارش برآورد مصارف و هزينه‌هاي آتي انرژی سازمان