مفهوم کارآفرینی

مفهوم کارآفرینی

مفهوم کارآفرینی  در کارهای تجاری” در قرن ۱۸ ظاهر شد و از آن زمان به مفهوم توسعه معنا شده است.

جین هولدن متخصص اقتصاد می گوید: در نظر بزرگان اقتصاد کارآفرینی تلاش در کارهای تجاری و استعداد و مهارت داشتن در این زمینه است.

باید با پروژه های بزرگ شروع شده و با ابتکار، موفقیت های بزرگی را دست یابند.
در قرن ۲۰ جوزف شومپیتر دروکر، استاد اقتصاد روی این موضوع تمرکز کرده و کار آفرینی را اینگونه توصیف کرد:
کارآفرینی شوق و ابتکاری ست که انقلاب و تغییرات زیادی به وجود می آورد.

شومپیتر معتقد است که کارآفرینی مانند نیرویی نابود کننده و خلاقانه است.
کارآفرین افکار جدیدی را در ذهن خود پرورش می دهد.

به طوری که تولیدات قدیمی را به تولیدات آلی تبدیل می کند!

پیتر دروکر (۱۹۹۰_۲۰۰۵) کارآفرین را فردی در جستجوی تغییر توصیف می کند مانند ارتباطات، رسانه، اینترنت و این افکار را تصور می کند.

مفهوم کارآفرینی : ابداع

واژه ای که به پیشرفت تولیدات جدید شما کمک می کند با فکر کردن، آموزش و طرح سؤال هایی ایجاد می شود که از خود می پرسید. این ابداع را در خود به وجود بیاورید.

مفهوم کارآفرینی : تصمیم

برای موفقیت شما علاوه بر قدرت ایستادگی، توانایی مواجهه با کارهای سخت هم نیاز است. کارآفرین واقعی، به دنبال پول نیست بلکه در ازای موفقیت پول دریافت می کند.

رهبری : قدرتی که قواعد و اهداف را استوار می کند قدرت ادامه بر قواعد و اهداف، شوق و شعف را به وجود می آورد.

او کسی است که باعث می شود افراد، پروژه کاری خود را شروع کنند.

رهبر به کارآفرین قدرت داده و دیگران را قانع می کند.

مفهوم کارآفرینی : اعتماد به نفس:

 اعتماد به نفس، ابزاری ست که مقدار شک و خطرات را کم می کند.

هر کارآفرینی صفات مختلفی دارد و اگر فردی این صفات را ندارد می تواند آنها را فرا بگیرد.

فرصت ها : کار واجبی که کارآفرینان جدید باید انجام دهند این است که شرکتی به تنهایی یا با مشارکت کسی افتتاح کرده و از تمام فرصت ها و مهارت ها استفاده کنند.

به طور مثال در آمریکا تحقیقات مشخص می کند که تقریباً نصف کارهای جدید را دو نفر با هم اداره می کنند. مانند زن و شوهر که به هم اعتماد دارند!

تصمیم گیری و شکست

هولدن می گوید ابتکار و کارآفرینی انتخابی مهم و جذاب است ولی باید تصمیمات زیادی قبل از افتتاح شرکت بگیرید. سؤال های زیاد مهمی وجود دارند که باید به آن ها پاسخ داده شود از جمله:

آیا واقعاً می خواهید شرکت را اداره کنید؟
کدام محصول را می خواهید در شرکت خود تولید کنید؟
آیا امکانات مالی شرکت برای استخدام نیرو کافی است؟
فرد باید در طول روز سرکار باشد یا فقط ساعات معینی را در شرکت کار کند؟
آیا تنهایی باید کار را شروع کند؟
جواب سؤالات بله و خیر نیست! بلکه جواب دادن به این سؤالات باعث می شود کارآفرین راه خود را پیدا کند.

 

داتیس سیستم با نام ثبت شده دانانوونداد ارائه دهنده خدمات ممیزی و صدور گواهینامه ایزو با نام DNW

دریافت ایزو 9001