مدیریت جامع کیفیت (TQM)

مدیریت جامع کیفیت

مدیریت جامع کیفیت ، یا TQM، می تواند به عنوان یک سیستم مدیریتی برای یک سازمان متمرکز بر مشتری که تمام کارکنان را در بهبود مستمر به کار می برد خلاصه شود.

از استراتژی، داده ها و ارتباطات موثر استفاده می کند تا انضباط کیفیت را به فرهنگ و فعالیت های سازمان متصل کند.

بسیاری از این مفاهیم در سیستم مدیریت کیفیت مدرن، جانشین TQM وجود دارد. در اینجا 8 اصل کلی مدیریت کیفیت وجود دارد:

تمرکز بر مشتری: مدیریت جامع کیفیت

مشتری ست که در نهایت سطح کیفیت را تعیین می کند.  مهم نیست که سازمان چه چیزی را برای ارتقاء کیفیت بهبود می دهد : 

 آموزش کارکنان، یکپارچه سازی کیفیت در فرایند طراحی، یا ارتقاء کامپیوتر ها یا نرم افزار ، مشتری تعیین می کند که آیا تلاش ها ارزشمند بوده یا خیر.

مشارکت کل کارکنان: مدیریت جامع کیفیت

همه کارکنان در تلاش برای دستیابی به اهداف مشترک هستند. تعهد کل کارکنان تنها زمانی می تواند به دست آید که ترس از محل کار رانده شده است، زمانی که توانمند سازی رخ داده است و زمانی که مدیریت محیط مناسب را فراهم کرده است. 

سیستم های کار با کارایی بالا، تلاش های بهبود مستمر را با عملیات عادی کسب و کار ادغام می کنند. تیم های کار خودمختار، یک شکل توانمندسازی هستند.

فرآیند محور : مدیریت جامع کیفیت

بخشی اساسی از TQM تمرکز بر تفکر فرایندی است. فرآیند  شامل یک سری از مراحل است که ورودی از تامین کنندگان (داخلی یا خارجی) را وارد می کند

و آنها را به خروجی هایی که به مشتریان تحویل می دهند (داخلی یا خارجی) تبدیل می کند.

در سیستم مدیریت جامع  مراحل مورد نیاز برای انجام این فرآیند تعریف شده و اندازه گیری عملکرد به طور مداوم برای شناسایی تغییرات غیر منتظره نظارت می شود.

سیستم یکپارچه : مدیریت جامع کیفیت

اگر چه یک سازمان ممکن است از بسیاری از تخصص های مختلف عملکردی که اغلب در بخش های عمودی سازماندهی شده است تشکیل شود،

این فرآیندهای افقی است  که این توابع را متصل می کنند که تمرکز آن بر مدیریت جمع کیفیت  TQM است. 

 

داتیس سیستم با نام ثبت شده دانانوونداد ارائه دهنده خدمات مشاوره ایزو  ممیزی و صدور گواهینامه ایزو با نام DNW

صدور گواهینامه آموزشی