تعریف سازمان

تعریف سازمان

تعریف سازمان : سازمان نهادی اجتماعی است که هدف مشخصی را تعقيب می کند.به عبارت بهتر ،سیستمی است با مرزهای معين که به سبب داشتن ساختاری آگاهانه،فعاليت هایی را انجام میدهد.
همچنان که ازتعريف فوق برمیآید ،چهاررکن اساسی دراين تعريف لحاظ شده است که عبارتند از:
نهاد اجتماعی به معنی آن که ازمردم وگروه های اجتماعی تشکيل می شود.
هدفمندی،به معنی وجود ماموريت ورسالت مشخص
ساختارآگاهانه،به معنی وجود ارتباط وهماهنگی مشخص بين دواير وبخش های سازمان
مرزهای سازمان که تعيين کننده ی عوامل درونی وبيرونی سازمان هستند.
رسالت یک سازمان علت وجودی وعامل اصلی تاسيس آن است.درواقع،بيانگر ماهيت ،فلسفه وجودی واهداف سازمان است.امروزه سازمان های بسياری با رسالت واهداف متفاوت شکل میگيرند.ظهورسازمان ها وگسترش روزافزون آنها،ازويژگی های مهم تمدن بشری است.

انواع سازمان ها: تعریف سازمان 

1-سازمان های انتفاعی وغير انتفاعی
2- سازمان های توليدی وخدماتی
3-سازمان های دولتی وخصوصی
 انتفاعی:سازمان هایی هستند که با هدف کسب سود تشکيل می شوند.
 غيرانتفاعی:اين سازمانها،با اهداف اجتماعی ،علمی،فرهنگی،پزشکی،مذهبی وسياسی تشکيل می شوند.
 توليدی:اين سازمان ها ازموادخام یا مواد اوليه برای توليد کالا استفاده می کنند.
 خدماتی:اين نوع سازمان ها خدمات ارائه می کنند.
 دولتی:اين نوع سازمان ها تحت کنترل دولت هستند
 خصوصی: اين نوع سازمان‌ها بجاي کنترل دولت توسط افراد يا بخش خصوصی کنترل مي‌شوند.

زنگ  تفریح : تعریف سازمان

پرسيدم : سازمان چندحالت دارد ؟
گفت : سه حالت : جامد ، مايع و گاز
گفتم : مشخصات هرحالت کدام است ؟ گفت :
سازمانهايی که به شکل جامد هستند تغيير نمی کنند ، هميشه ثابت هستند ، سريع می ميرند
سازمانهايی که شبيه مايع هستند شکل ظرف مشتری را به خود می گيرند و مشتری مدارهستند .
سازمانهای گازی شکل ، در دنيای اينترنت به صورت مجازی تشکيل می شوند ، بدون اينکه به شکل خاصی و درمکان خاصی باشند.

داتیس سیستم با نام ثبت شده دانانوونداد ارائه دهنده خدمات مشاوره ایزو  ممیزی و صدور گواهینامه ایزو با نام DNW

صدور گواهینامه آموزشی