ایزو 19011

ایزو 19011

ایزو 19011 اهمیت ممیزی به عنوان ابزاری مدیریتی برای پایش و تصدیق اجرای مؤثر خط مشی کیفیت و خط مشی زیست محیطی یک سازمان را نمایان می سازد .

همچنین ممیزی بخش مهمی از فعالیت های ارزیابی انطباق از قبیل گواهی کردن/ثبت کردنِ برون سازمانی،ارزیابی و بازبینی استاندارد ایزو 19011 الزاماتی برای مدیریت برنامه ممیزی،

اجرای ممیزی های داخلی یا خارجی سیستم های مدیریت کیفیت و/یا زیست محیطی، و نیز تایید صلاحیت و ارزیابی ممیزان ارائه میکند.

کاربرد ایزو 19011

این استاندارد برای حوزه گسترده ای از کاربران بالقوه از قبیل ممیزان، سازمان های مجری سیستم های مدیریت کیفیت و/یا زیست محیطی، سازمان هایی که به دلیل تعهدشان نیاز به

اجرای ممیزی سیستم های مدیریت کیفیت

و/یا زیست محیطی دارند و سازمان های درگیر در امرآموزش یا صدور گواهینامه ممیزان، گواهی کردن/ثبت کردنِ سیستم های مدیریت،

و تایید صلاحیت یا استانداردسازی در حوزۀ ارزیابی انطباق در نظر گرفته شده است.

هدف آن بوده است که خطوط راهنما در این استاندارد دارای قابلیت انعطاف باشد.

چنان که در بخشهای مختلف متن اشاره شده است، کاربرد این راهنماها ممکن است برحسب اندازه، ماهیت و پیچیدگی سازمانهایی

که مورد ممیزی قرار می گیرند، همچنین اهداف و دامنه شمول ممیزی هایی که انجام می شوند تفاوت داشته باشد.

در سراسر این استاندارد، راهنمایی های تکمیلی یا مثال هایی از موضوعات خاص ارائه شده است.