ایزو 19011

ایزو 19011

SO 19011 به عنوان استانداردی تعریف شده است که دستورالعمل هایی را برای سیستم های مدیریت ممیزی ارائه می کند. این استاندارد حاوی راهنمایی در مورد مدیریت برنامه ممیزی، اصول ممیزی و ارزیابی افراد مسئول مدیریت برنامه های حسابرسی است. یک برنامه ممیزی شامل ترتیباتی است که برای تکمیل تمام ممیزی های فردی لازم برای دستیابی به یک هدف خاص انجام می شود.

ISO 19011:2018 اطلاعات ارزشمندی در مورد چگونگی بهبود سیستماتیک یک برنامه ممیزی فراهم می کند، همانطور که انتظار می رود سایر بخش ها در یک سازمان بهبود یابند. یکی از جنبه های چنین بهبودی، اطمینان از همسو بودن اهداف برنامه ممیزی با خط مشی ها و اهداف سیستم مدیریت است. سازمان ها در تلاش برای بهبود ممیزی، باید نیازهای مشتریان و سایر طرف های ذینفع را در نظر بگیرند.

حوزه ای که در ممیزی سیستم های مدیریت و به طور کلی تجارت اهمیت دارد، مفهوم ریسک است. از نسخه 2011، ریسک در سراسر بخش مدیریت برنامه ممیزی استاندارد ISO 19011:2018 یکپارچه شده است.

کاربرد ایزو 19011

این استاندارد برای حوزه گسترده ای از کاربران بالقوه از قبیل ممیزان، سازمان های مجری سیستم های مدیریت کیفیت و/یا زیست محیطی، سازمان هایی که به دلیل تعهدشان نیاز به

اجرای ممیزی سیستم های مدیریت کیفیت و/یا زیست محیطی دارند و سازمان های درگیر در امرآموزش یا صدور گواهینامه ممیزان، گواهی کردن/ثبت کردنِ سیستم های مدیریت، و تایید صلاحیت یا استانداردسازی در حوزۀ ارزیابی انطباق در نظر گرفته شده است. هدف آن بوده است که خطوط راهنما در این استاندارد دارای قابلیت انعطاف باشد.

چنان که در بخشهای مختلف متن اشاره شده است، کاربرد این راهنماها ممکن است برحسب اندازه، ماهیت و پیچیدگی سازمانهایی که مورد ممیزی قرار می گیرند، همچنین اهداف و دامنه شمول ممیزی هایی که انجام می شوند تفاوت داشته باشد. در سراسر این استاندارد، راهنمایی های تکمیلی یا مثال هایی از موضوعات خاص ارائه شده است.