ایزو 10018

ایزو 10018

 ایزو 10018 که ابزاري مفيد براي رؤسا، مديران، سرپرستان ، متخصصان كيفيت، نمايندگان و مديران منابع انساني می باشد.

به منظور کسب بهترین نتیجه از سوی پرسنل برای اجرای اهداف سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001) تدوین شده است.

این استاندارد که ارائه دهنده چهارچوبی  برای پیاده سازی سیستم های مدیریت برای تمامی سازمان ها (مستقل از ابعاد)، تولیدی یا خدماتی می باشد . به عنوان یک راهنما جهت مشارکت شایسته افراد سازمان در پیاده سازی مناسب و همچنین نگهداری مناسب سیستم های مدیریت کیفیت بکار گرفته می شود.

سه عامل اساسی در پیاده سازی: 

 شایستگی: توانایی بهره گیری از دانش و مهارت بمنظور دستیابی به نتایج از پیش تعیین شده.

 مشارکت: تعامل و همکاری در تحقق اهداف مشترک تعریف شده.

برای رسیدن به نتايجي كه مطابق و در راستاي استراتژي ها و ارزشهاي سازمان است، مشاركت پرسنل در سيستم مديريت كيفيت سازمان مهم می باشد.

براي مشاركت مناسب پرسنل همراه با شایستگی، مواردي از جمله:

شناسايي، توسعه ، ارزيابي معلومات ، مهارت ها ، رفتار و محيط كار لازم ، بسيار مهم و حياتي است.

اين استاندارد دستورالعمل هايي براي عوامل انساني ارائه میدهد كه بر مشاركت و شايستگي پرسنل تأثير گذاشته و با ايجاد ارزش در دستيابي به اهداف سازماني كمك می كند.

ایزو 10018

گواهینامه ایزو 10018

رويكردي مبتني بر فرآيند را در بر می گيرد و به تشريح اقدامات ، نتايج و برنامه هايي براي مشاركت و شايستگي پرسنل می پردازد.

چنانچه نظارت ، اندازه گيري و تحليلي صورت پذيرد نتايج ارائه شده حاكي از توانمندي مديران ارشد در بهبود تصميم گيري ها می باشد كه در نهايت به افزايش سطح رضايت مندي مشتري منجر می شود.

فرايند مشاركت كاركنان شامل تعدادي عوامل انساني به شرح زير است:

ارتباطات: يكپارچه كردن كاركنان و توسعه درك مشترك آنها.

استخدام: فرايند يافتن منابع، غربالگري و انتخاب كاركنان براي سمت هاي سازماني.

آگاهي بخشي: برقراري ارتباط به منظور آگاه سازي كاركنان از نيازمندي هاي ايزو 9001 در سازمان براي نگهداري سيستم مديريت كيفيت.

درگيركردن:  تعهد مديريت سازمان به اينكه مشاركت و توسعه درك مشترك بين كاركنان و مديران آنها را بهبود بخشد.

كارگروهي و همكاري: اين دو مقوله موقعي رخ مي دهد كه كاركنان با يكديگر براي يك هدف مشترك كار مي كنند.

مسئوليت و اختيار: مديران مسئول هستند كه اختيارهاي لازم براي كاركنان را تامين نمايند تا آنها بتوانند درباره كارهايشان تصميم هاي لازم را بگيرند.

خلاقيت و نوآوري: برخورداري از سطح بالايي از خلاقيت موفقيت را در پي دارد. توانمندي خلاقيت، حسي برتر از انجام كارها را ايجاد مي كند و پيرو آن مشاركت را افزايش مي دهد.

شناخت و پاداش دهي: سازمان بايد اقداماتي را كه مشاركت كاركنان را بهبود مي بخشد تشخيص دهد.

 

داتیس سیستم با نام ثبت شده دانانوونداد ارائه دهنده خدمات مشاوره ایزو  ممیزی و صدور گواهینامه ایزو با نام DNW

صدور گواهینامه آموزشی