ایزو 10018

ایزو 10018 برای هر نوع سازمانی صرف نظر از اندازه، نوع و یا فعالیتشان کاربرد دارد.

استاندارد ایزو 10018 راهنمایی هایی را بر درگیر شدن مردم و بالا بردن مشارکت و شایستگی

در سیستم مدیریت کیفیت سازمان ارائه می کند تا سازمان بهترین نتیجه را در اجرای سیستم مدیریت بگیرد.

استاندارد ایزو 10018:2012 قصد دارد تا یک ابزار مفید برای رهبران ، مدیران، سرپرستان، نمایندگان

مدیریت کیفیت و مدیران منابع انسانی باشد .

استاندارد ایزو 10018 شامل توصیفاتی است از جمله:

  • فرایند هایی که یک سازمان می تواند برای پیاده سازی و حفظ نقش مردم و صلاحیت در
  • سیستم های مدیریت کیفیت استفاده کند.
  • اقداماتی که ممکن است برای تقویت مشارکت مردم گرفته شود .

مقدمه استاندارد 10018 تاکید دارد که عملکرد یک سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهای آن در نهایت به

دخالت افراد لایق بستگی دارد.

حضور مردم در سیستم مدیریت کیفیت یک سازمان برای دستیابی  به نتایج که سازگار و همسو با

استراتژی ها و ارزش های سازمان باشد، بسیار مهم است.

این استاندارد بین المللی دستورالعملی برای عوامل انسانی که تحت تاثیر نقش مردم و شایستگی

و ارزش است ارائه می دهد که به سازمانها برای رسیدن به اهدافشان کمک می کند.

ارتباط بین این استاندارد و استاندارد ایزو 9001 باعث تسهیل دخالت افراد شایسته در سیستم مدیریت کیفیت می شود.

با این حال، این استاندارد بین المللی همچنین می تواند با دیگر سیستم های مدیریت استفاده می شود.