ایزو صنعت کشاورزی

ایزو  کشاورزی

ایزو کشاورزی  نشان می دهد که فرآیندهای تولید و برداشت با یک یا چند استاندارد ISO تایید شده  بین المللی مطابقت دارد.
صدور گواهینامه ISO یک فرآیند تأیید شخص ثالث می باشد که شامل ممیزی مستقل است که انطباق فرآیندهای  کشاورزی با استانداردهای ISO مربوطه را ارزیابی می کند.

برخی از استانداردهای ISO که ممکن است برای صنعت کشاورزی قابل اجرا باشد و گواهینامه ISO برای آنها اخذ شود عبارتند از:

 ایزو 9001 : ایزو  کشاورزی

 استاندارد مدیریت کیفیت است که می تواند در عملیات کشاورزی برای بهبود کارایی و رضایت مشتری اعمال شود.

دریافت ایزو 9001

 ایزو 14001 : ایزو  کشاورزی

گواهینامه ایزو استاندارد مدیریت زیست محیطی است که می تواند به مشاغل کشاورزی کمک کند تا اثرات زیست محیطی خود را کاهش دهند و از مقررات پیروی کنند.

 ایزو 22000 : ایزو  کشاورزی

گواهینامه استاندارد مدیریت ایمنی مواد غذایی است که به مشاغل کشاورزی کمک می کند از ایمنی محصولات خود در سراسر زنجیره غذایی اطمینان حاصل کنند.

ایزو 45001

گواهینامه ایزو استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای است که می تواند در عملیات کشاورزی برای محافظت از کارگران در برابر خطرات اعمال شود.

گواهینامه ISO می تواند برای مشاغل کشاورزی ارزش افزده ایجاد کند ، زیرا تعهد آنها را به کیفیت، ایمنی و مسئولیت زیست محیطی نشان می دهد.

همچنین می تواند به آنها کمک کند تا خود را از رقبا متمایز کنند و به بازارهای جدید راه یابند.

 

داتیس سیستم با نام ثبت شده دانانوونداد ارائه دهنده خدمات ممیزی و صدور گواهینامه ایزو با نام DNW