ایزو صنعت چاپ

ایزو صنعت چاپ

ایزو صنعت چاپ : گواهینامه ایزو 9001 برای هر سازمانی در هر صنعتی که بخواهد سیستم مدیریت کیفیت خود را ایجاد، اجرا، نگهداری و به طور مستمر بهبود بخشد، قابل اجرا است. که شامل صنعت چاپ نیز می شود، جایی که می توان از ایزو 9001 استفاده کرد تا اطمینان حاصل شود که خدمات چاپ مطابق با نیازها و انتظارات مشتری است.

گواهینامه ایزو 9001 برای صنعت چاپ می تواند به سازمان ها در موارد زیر کمک کند :

 

بهبود کیفیت و سازگاری: ایزو صنعت چاپ

اجرای  9001 می تواند به سازمان های چاپ کمک کند تا کیفیت و ثبات محصولات و خدمات خود را بهبود بخشند.

دریافت ایزو 9001

افزایش رضایت مشتری: 

برآوردن نیازها و انتظارات مشتری می تواند منجر به افزایش رضایت و وفاداری مشتری شود.

کاهش ضایعات و کار مجدد:

اجرای ایزو 9001 می تواند به سازمان های چاپ کمک کند تا ضایعات و کار مجدد را شناسایی و کاهش دهند و در نتیجه باعث صرفه جویی در هزینه و افزایش کارایی می شود.

اطمینان از انطباق با مقررات: ایزو صنعت چاپ

9001 می تواند به سازمان های چاپ کمک کند تا از انطباق با الزامات قانونی و مقرراتی مربوط اطمینان حاصل کنند.

بهبود مدیریت ریسک: ایزو صنعت چاپ

9001 سازمان ها را ملزم می کند تا ریسک ها را شناسایی و مدیریت کنند و به سازمان های چاپ کمک می کند تا خطرات را کاهش دهند و ریسک های تجاری را کاهش دهند.

افزایش اعتبار و شهرت: ایزو صنعت چاپ

گواهینامه ایزو 9001 یک استاندارد شناخته شده جهانی است که می تواند اعتبار و شهرت سازمان های چاپ را افزایش دهد.

به طور کلی، گواهینامه ایرو 9001 می تواند با کمک به سازمان ها برای بهبود کیفیت، کارایی و رضایت مشتری، در عین حال کاهش ضایعات و ریسک، مزایای قابل توجهی برای صنعت چاپ به همراه داشته باشد.

داتیس سیستم با نام ثبت شده دانانوونداد ارائه دهنده خدمات ممیزی و صدور گواهینامه ایزو با نام DNW