اعتبار گواهینامه ایزو

اعتبار گواهینامه ایزو

مراجع صدورگواهینامه ایزو

اعتبار گواهینامه ایزو : شرکت صادر کننده گواهینامه ایزو ( CB:Certification Body ) را مرجع صادرکننده می نامند .

مرجع صادرکننده بایستی با رعایت الزامات اجباری براساس استاندارد ISO17021  توسط یک ارگان دولتی یا غیرانتفاعی معتبر اعتبار بخشی شده باشد.

هرکشور یک ارگان  اعتباربخشی ( AB:Accreditation Body) دولتی دارد .

برای مثال ارگان اعتباربخشی ایران مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI) می باشد .

فدراسیون بین المللی اعتبار بخشی IAF

ارگان های دولتی اعتباربخشی اکثر کشورهای جهان عضو  (فدراسیون بین المللی اعتبار بخشی) IAF می باشند .

سایت رسمی IAF ( فدراسیون بین المللی اعتبار بخشی )  :   http://www.iaf.nu

یکی از روش های مطمئن جهت بررسی اعتبار مرجع صدورگواهینامه با مرجع اعتبار دولتی سایت  http://www.iaf.nu می باشد .