ایزو 19011

SO 19011 به عنوان استانداردی تعریف شده است که دستورالعمل هایی را برای سیستم های...