hse پلن

 hse پلن

اولین قدم تهیه hse پلن  جمع آوري اطلاعات می باشد. اطلاعات تهیه شده به پیمانکاران و کارفرمایان در مدیریت عملی در طول اجراي پیمان کمک خواهد کرد.
فرم ارائه شده یک مدل 8 مرحلهاي می باشد  شرایط و برنامه HSE که میتواند اکثر پیمانکاريها را پوشش دهد، در آغاز این مدل به طور کامل تشریح شده و پس از ارایه دید به خواننده مدل پیشنهادي که به نوعی ساده شده مدل 8 مرحله اي می باشد، ارائه خواهد شد.

گام هاي مدل به شرح زیر می باشند:

برنامه ریزي ، تعیین صلاحیت اولیه ، انتخاب ، پیش تجهیز کارگاه ، تجهیز کارگاه ، اجرا ،برچیدن کارگاه ،ارزیابی نهایی

1-برنامه ریزي  hse پلن

در این مرحله کلیه فعالیت هاي شرکت در رابطه با موضوع پیمان مشخص می گردد. استراتژي انتخابی در بستن پیمان به طبیعت و اندازه کار و میزان خطرات باز می گردد برنامه ریزي و مسئولیت تشریح کامل کار از وظایف کارفرما می باشد کارفرما موظف است طرح اولیه و خطرات را تهیه کند. این اطلاعات مبنایی براي تهیه برنامه جامع در HSE  طی قرار داد خواهد بود.
سطح خطرات و ریسک هاي مو جود تعیین کننده استراتژي انتخابی است.

مواردي مانند طبیعت کار، مواد مصرفی ، محل انجام کار روي تضمین صحت انجام عملیات تاثیر دارد.

2-تایید صلاحیت اولیه hse پلن

در شرایط رقابتی انتخاب بین پیمانکاران نیاز به پیش ارزیابی صلاحیت دارد توانایی هاي پیمانکاران غربال و ثبت می شوند . بدیهی است که چگونگی مدیریت HSE در این بخش باید ارزیابی گردد.

که شامل بازدید ها از امکانات و بررسی تمام پیمان هاي قبلی نیز می شود.

پس از تهیه فهرست نهایی و قبل از مرحله انتخاب ، شرکت ها فرصت خواهند داشت مدارك لازم جهت تائید برنامه HSE خود و عملی بودن آن طبق سوابق خود تهیه کنند که قطعا در فرایند انتخاب تاثیر گذار خواهد بود.

3-انتخاب پیمانکار انجام  HSE

پس از انجام مرحله تعیین صلاحیت اولیه و غربال شرکت ها نوبت به مرحله انتخاب می رسد تمام شرکت هاي لیست شده باید توانایی اجرا و مدیریت کامل برنامه HSE مطابق با پیمان را داشته باشند. هر چند فلسفه انتخاب نهایی بر پایه عناصري چون هزینه، توانایی فنی ، شهرت و اعتبار صورت می گیرد اما بنابراین مدل پیشنهادي نتایج ارزیابی برنامه هاي HSE هر پیمانکار باید مطابق سایر عوامل سبب برتري بر رقبا شود.

4-مشخص کردن الزامات قبل از اجرای hse پلن

کارفرما موظف است اطلاعات خود را در زمینه خطرات موجود به پیمانکار منتقل کند. گرچه پیمانکار مستقلا مسئول برنامه HSE خود خواهد بود اما باید برنامه خود را جهت بازرسی در اختیار کارفرما قرار دهد. اگر در برنامه HSE روش هاي خاصی مورد نیاز باشد باید مسئول تهیه الزامات آن مشخص گردد. اسناد مزایده طوري تهیه می شوند که به کارفرما اجازه مدیریت موثر داده شود. تا کارفرما از لحاظ شدن الزامات HSE تا مرحله بر چیده شدن و پایان کار مطمئن شود. در این مرحله الزامات HSE تعیین شده است و پیمانکار می تواند بر اساس میزان خطرات و تهدید ها مدارك خاصی نیز در پیشنهاد خود منظور کند مدارکی از قبیل ، مجوز هاي کار، مدرك تعیین ریسک، و دستور العمل هاي اجرایی.
پس از دریافت پیشننهادات جلسات داخلی کارفرما براي بررسی هاي ارئه شده در خصوص HSE ضمانت هاي اجرایی آن برگزار می شود.

نکته مهم این است که تمام پتانسیل هاي خطر در آن مشخص شده باشند  همینطور مواد کنترلی شایسته و مناسب براي کاهش خطرات وجود داشته باشد . نتایج خروجی از این جلسات کارشناسی مستند شده و یکی از ارکان انتخاب یا پیمانکار خواهد بود وجود موارد زیر در برنامه انجام  HSE پیمانکار به عنوان نقاط قوت و در تائید نهایی آن موثر خواهد بود:
جریان روان گزارشات حوادث
 وجود آمارها و گزارشات پس از و قوع حوادث
 در نظر گرفتن حساسیت هاي فرهنگی مربوط به مناطق کاري مختلف
انگیزش کارکنان براي تغییر رفتارهاي خود در قبال مسائل HSE

 هدف این است که در مرحله انتخاب علاوه بر مسائل فنی که غالبا لحاظ می گردد خروجی ارزیابی hse پلن نیز به عنوان یک عامل موثر در نظر گرفته و سپس انتخاب نهایی انجام گیرد.

5- پیش تجهیز  

در این مرحله برگزاري جلسه هماهنگی اولیه بسیار مفید خواهد بود این جلسه بلافاصله بعد از مرحله انتخاب و قبل از برپایی کارگاه انجام می شود در این جلسه به مطالب زیر رسیدگی می شود.

– شایستگی و صلاحیت کارمندان در گیر در پروژه
– تعیین قالب کلی و فعالیت هاي HSE
– روش گزارش دهی و بازرسی حوادث

به طور کلی این جلسه فرصتی براي مکانیزم ها، شرایط ، تجهیزات و محیط کار می باشد. همچنین سیستم هاي حفاظی و ارتباطی موجود ، امکانات درمانی و دستور العمل هاي مربوطه قابل مرور خواهد بود. پس از همگرا شدن نقطه نظرات کارفرما و پیمان کار و تعیین احتیاجات پیرامون HSE فعالیت هاي پیش تجهیز ضمن رعایت تقدم و تاخر آغاز می شود. همچنین چک لیست هاي بازرسی در این مرحله نهایی می گردد.

6- تجهیز کارگاه  HSE

همانطور که گفته شد قبل از این مرحله باید hse پلن آماده و کلیه نیروهاي درگیر پیمانکار و کارفرما نسبت به آن اطلاع کافی داشته باشند. سپس در اجراي این مرحله هر دو قسمت پیمان به اجراي تک تک مفاد نهایی شده HSE نظارت داشته باشند.
و ممکن است بسته به شرایط نیاز به انجام تغییرات و تکمیل نهایی در جهت بهبود برنامه به وجود آید. بنابر اهمیت مسئله در هر مرحله نقص هاي جزیی باید بر طرف و در صورت از قلم افتادن فاکتوري مهم روند ادامه کار متوقف خواهد شد.

7 – اجرای hse پلن

در این مرحله hse پلن تعیین شده باید به دقت پیگیري و میزان انجام برنامه ارزیابی گردد. برنامه هاي آموزش حین کار پرسنل پیمانکار می تواند در این مرحله اجرا شود.
درکلیه مراحل کار مدارك مربوط به HSE و دستورالعمل ها به زبان محلی نیز در دسترس خواهند بود و می توان از دو روش بازرسی هاي منظم و روتین یا بازرسی هاي غیر منظم و غیر منتظره بهره برد.

8- برچیدن

هنگام بر چیدن تجهیزات نیز پیمانکار ملزم به ادامه پیگیري برنامه HSE می باشد. غالبا اًین مرحله از کار پتانسیل بالایی از نظر حوادث دارد. تعداد نیروها به دلیل شروع شدن کار پیمانکاري درنقطه اي دیگر کم شده و احتمال خطرات بالا می رود.

نکته قوت این مدل ، مدیریت ایمن تا انتهاي کار می باشد و بنا بر آن hse پلن ارائه شده از طرف پیمانکار در صورتی مورد تایید است که متضمن برچیده شدن و جمع آوري سالم و بی خطر تجهیزات و وسایل با لحاظ کردن مدیریت اتلاف و دور ریزها باشد بنابراین وجود برنامه کاري و التزام عملی به رعایت کلیه موازین HSE مورد تایید دو طرف تا اتمام کلیه فعالیتها ضامن سلامتی و صحت انجام پیمان است.

9- اتمام کار (ارزیابی نهایی)

آخرین مرحله hse پلن تهیه گزارش ارزیابی توسط تیم کارشناسی کارفرما در انتهاي کار پیمانکار است . گزارش حاکی از چگونگی و کیفیت کار انجام شده می باشد و براي انجام کارهاي آتی به

عنوان منبعی از اطلاعات و همچنین آموزش بکار می رود به مرور زمان ایجاد چنین پایگاه داده اي می تواند از عوامل تاثیر گذار بر روي توانمند سازي شرکت ها و رسیدن به اهداف ساخت داخل قدرتمند و قابل اعتماد باشد. مواد خطر ساز ، خطرات احتمالی موجود براي پرسنل در گیر ادوات موثر است. برای دانلود جزوه اصول ایمنی و بهداشت کار اینجا کلیک نمایید.

داتیس سیستم با نام ثبت شده دانانوونداد ارائه دهنده خدمات مشاوره ایزو  ممیزی و صدور گواهینامه ایزو با نام DNW

صدور گواهینامه آموزشی