ایزو معاملات ملکی

ایزو معاملات ملکی

ایزو املاک  برای  املاک و مستغلات وجود ندارد. با این حال، چندین استاندارد ISO وجود دارد که بسته به فعالیت‌ها و خدماتی که ارائه می‌کنند، می‌توانند برای  املاک مرتبط باشند.

به عنوان مثال،

ISO 9001 : ایزو معاملات ملکی

استانداردی است که الزامات یک سیستم مدیریت کیفیت را مشخص می کند. این استاندارد می تواند برای شرکت های املاک و مستغلات اعمال شود تا اطمینان حاصل شود که آنها رویکردی ساختار یافته برای ارائه خدمات با کیفیت به مشتریان خود دارند.

دریافت ایزو 9001

ISO 14001 : ایزو معاملات ملکی

استانداردی است که الزامات یک سیستم مدیریت زیست محیطی را مشخص می کند. این استاندارد را می توان برای شرکت های املاک و مستغلات که در فعالیت های مدیریت املاک، ساخت و ساز یا نوسازی درگیر هستند اعمال کرد تا اطمینان حاصل شود که اثرات زیست محیطی خود را به حداقل می رساند.

ISO 45001 : ایزو معاملات ملکی

استانداردی است که الزامات یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای را مشخص می کند. این استاندارد را می توان برای شرکت های املاک و مستغلات اعمال کرد تا اطمینان حاصل شود که محل کار ایمن و سالم برای کارکنان و پیمانکاران خود فراهم می کنند.

ISO 37001 : ایزو معاملات ملکی

استانداردی است که الزامات یک سیستم مدیریت ضد رشوه را مشخص می کند. این استاندارد را می توان در مورد شرکت های املاک و مستغلات اعمال کرد تا اطمینان حاصل شود که آنها اقدامات موثری برای جلوگیری از رشوه و فساد دارند.

اگر  املاک و مستغلات بخواهد گواهینامه ISO را دریافت کند، باید استاندارد(های) ISO مربوطه را شناسایی کرده و الزامات ذکر شده در استاندارد(های) را اجرا کند.

سپس آنها باید توسط یک نهاد صدور گواهینامه معتبر مورد ممیزی قرار گیرند تا مطابقت با استاندارد(ها) را نشان دهند و گواهینامه ایزو را دریافت کنند.

 

داتیس سیستم با نام ثبت شده دانانوونداد ارائه دهنده خدمات ممیزی و صدور گواهینامه ایزو با نام DNW