گواهینامه ایزو املاک

گواهینامه ایزو املاک

گواهینامه ایزو املاک  برای  املاک و مستغلات وجود ندارد. با این حال، چندین استاندارد ISO وجود دارد که بسته به فعالیت‌ها و خدماتی که ارائه می‌کنند، می‌توانند برای  املاک مرتبط باشند.

به عنوان مثال،

ISO 9001

استانداردی است که الزامات یک سیستم مدیریت کیفیت را مشخص می کند. این استاندارد می تواند برای شرکت های املاک و مستغلات اعمال شود تا اطمینان حاصل شود که آنها رویکردی ساختار یافته برای ارائه خدمات با کیفیت به مشتریان خود دارند.

ISO 14001

استانداردی است که الزامات یک سیستم مدیریت زیست محیطی را مشخص می کند. این استاندارد را می توان برای شرکت های املاک و مستغلات که در فعالیت های مدیریت املاک، ساخت و ساز یا نوسازی درگیر هستند اعمال کرد تا اطمینان حاصل شود که اثرات زیست محیطی خود را به حداقل می رساند.

ISO 45001

استانداردی است که الزامات یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای را مشخص می کند. این استاندارد را می توان برای شرکت های املاک و مستغلات اعمال کرد تا اطمینان حاصل شود که محل کار ایمن و سالم برای کارکنان و پیمانکاران خود فراهم می کنند.

ISO 37001

استانداردی است که الزامات یک سیستم مدیریت ضد رشوه را مشخص می کند. این استاندارد را می توان در مورد شرکت های املاک و مستغلات اعمال کرد تا اطمینان حاصل شود که آنها اقدامات موثری برای جلوگیری از رشوه و فساد دارند.

اگر  املاک و مستغلات بخواهد گواهینامه ISO را دریافت کند، باید استاندارد(های) ISO مربوطه را شناسایی کرده و الزامات ذکر شده در استاندارد(های) را اجرا کند.

سپس آنها باید توسط یک نهاد صدور گواهینامه معتبر مورد ممیزی قرار گیرند تا مطابقت با استاندارد(ها) را نشان دهند و گواهینامه ایزو را دریافت کنند.