مدیریت مبتکر

مدیریت مبتکر

هفت رمز مدیریت مبتکر :

مقام و موقعیت شغلی خود را  فرصتی برای خدمت بیشتر به مردم بدانید .

مبادا آن را وسیله ای برای ارضا ء مقاصد شخصی و خانوادگی خود بدانید .

بیش از هر چیز و در درجه اول به مسائل اساسی توجه كنید .

این موضوع را همیشه به یاد داشته باشید كه مقام و منزلت انسان ها از اشیاء و پدیدههای بی جان بیشتر است .

امروزه مدیریت موفق و پویا، مدیریت بر نیروهای انسانی است .همواره در ذهن خود ایده های بزرگ بپروانید و به افقهای دور بنگرید .

به طور مرتب اهداف خود را مرور كنید و از خود بپرسید كه برای چه مقصودی تلاش می كنیداز نیروی عقل خود كمك بگیرید و متفكر باشید .

با كسب موفقیت ها، مغرور نشوید و با تجربه شكست ها از میدان به در نروید، و درگرداب نا امیدی ها نیفتید .

بهترین راه حل را برای رفع مشكل انتخاب كنید و برای به ثمر رساندن آن تلاش كنید .

بدیهی است در این راه، باید از خود شكیبایی نشان دهید و چون كوه مستحكم و استوار باشید .

كاری را كه خود شما نیز تمایلی به انجامش ندارید با زور به دیگران نسپارید .

برای درک دیگران، همواره خود را به جای آنان قرار دهید .شنونده منطق و استدلال دیگران باشید .

سعی كنید تلاش همه افراد را در جهت حل مسائل، در نظر بگیرید .به جای بزرگ كردن مشكلات و تنگناها، به راه حل آنها توجه كنید .

تجزیه و تحلیل همه راه حل ها و سپس انتخاب بهترین راه حل، راه گشا و حلال مشكلات است .

مدیریت مبتکر

داتیس سیستم با نام ثبت شده دانانوونداد ارائه دهنده خدمات مشاوره ایزو  ممیزی و صدور گواهینامه ایزو با نام DNW

صدور گواهینامه آموزشی  دریافت ایزو 9001