ایزو 17024

ایزو 17024

ایزو 17024 :  الزامات عمومی برای موسسات صدور گواهینامه می باشد، که این استادارد شامل الزامات مورد نیاز برای توسعه و نگهداری از طرح صدور گواهینامه می باشد.

الزامات ایزو 17024

این نسخه شامل الزامات مورد نیاز  (مرجع صدور گواهینامه برای افراد) در زمینه های زیر :

 • الزامات عمومی برای شرکت های صدور گواهینامه برای افراد
 • الزامات ساختاری برای شرکت های صدور گواهینامه برای افراد
 • منابع مورد نیاز برای الزامات
 • سوابق و اطلاعات مورد نیاز برای شرکت های صدور گواهینامه برای افراد
 • طرح صدور گواهینامه
 • فرآیند صدور گواهینامه مورد نیاز
 • سیستم مدیریت مورد نیاز برای صدور گواهینامه

تغییرات ایزو 17024

تغییرات عمده بین ورژن 2003 و 2012 اطلاعات دقیق در خصوص توسعه این طرح برای صدور گواهینامه می باشد.

 • مشخص می کند که چه آزمونهایی برای مشخص کردن صلاحیت باید صورت گیرد.
 • دانش ، مهارت و ویژگی های شخصی
 • آزمون باید مستقل باشد.
 • آزمون باید یک تست معتبر صلاحیت باشد.

که در آن صلاحیت، معمولاً به عنوان نشان دادن توانایی با استفاده از دانش ، مهارت ها و ویژگی ها توصیف می شود.