telegram

پشتیبانی داتیس سیستماز طریق تلگرام پاسخگوی شماست

استاندارد IWA2

استاندارد IWA2
اجرای استاندارد IWA2 موجب می گردد تا آثار و دستاوردهای آن به تحقیق بهتر اهداف آموزش کمک کند.

ارائه آموزش برای بهبود مهارت ها و دانش کارکنان امری بدیهی ست .

مهم آن است که آموزش ها بر مبنای علمی استوار و فرآیندهای آن استاندارد گردد.

با استاندارد کردن فرآیند آموزش تا حدود زیادی نتایج و اثرات آن برای سازمان تضمین شده است .

برای جهت دار نمودن آموزش و حرکت نظام مند استاندارد های مختلفی وجود دارد که هرکدام از این استانداردها کمکی به بهبود کیفیت فرایندهای آموزش مینماید.
استاندارد IWA2 مشتمل بر هشت محور شامل حوزه یا قلمرو ، مرجع های هنجاری ، اصلاحات و تعاریف ، نظام مدیریت کیفیت در سازمان آموزشی ، مسئولیت مدیریت در سازمان آموزشی ، منایع انسانی ، تحقق خدمات آموزشی و سنجش ، تحلیل و بهبود در سازمان آموزش می باشد.

اخذ گواهینامه IWA2 برای سازمان های آموزشی امری لازم و در کنترل و استاندارد سازی فرآیندهای جاری آنها کاربردی ست.

آموزش استاندارد موجب می گردد تا آثار و دستاوردهای آن به تحقق بهتر اهداف آموزش کمک کند.

ارائه، آموزش برای بهبود مهارت ها و دانش کارکنان به امور بدیهی تبدیل شده است.

مهم آن است که آموزش ها بر مبنای علمی استوار و فرآیندهای آن استاندارد گردد.

با استاندارد کردن فرآیند آموزش تا حدود زیادی نتایجو اثرات آن برای سازمان تضمین شده است.

 

ISO24510

ISO16817

نشانه گذاری

 Subscribe in a reader

[Valid RSS]