استاندارد IWA2

استاندارد IWA2

استاندارد IWA2 موجب می گردد تا آثار و دستاوردهای آن به تحقیق بهتر اهداف آموزش کمک کند.
ارائه آموزش برای بهبود مهارت ها و دانش کارکنان امری بدیهی ست .
مهم آن است که آموزش ها بر مبنای علمی استوار و فرآیندهای آن استاندارد گردد.
با استاندارد کردن فرآیند آموزش تا حدود زیادی نتایج و اثرات آن برای سازمان تضمین شده است .
برای جهت دار نمودن آموزش و حرکت نظام مند استاندارد های مختلفی وجود دارد که هرکدام از این استانداردها کمکی به بهبود کیفیت فرایندهای آموزش مینماید.

 

محتوای استاندارد IWA2

استاندارد مشتمل بر هشت محور شامل :

حوزه یا قلمرو ، مرجع های هنجاری ، اصلاحات و تعاریف ، نظام مدیریت کیفیت در سازمان آموزشی ، مسئولیت مدیریت در سازمان آموزشی ، منایع انسانی ، تحقق خدمات آموزشی و سنجش ، تحلیل و بهبود در سازمان آموزش می باشد.
اخذ گواهینامه IWA2 برای سازمان های آموزشی امری لازم و در کنترل و استاندارد سازی فرآیندهای جاری آنها کاربردی ست.

 

آموزش استاندارد 

آموزش استاندارد موجب می گردد تا آثار و دستاوردهای آن به تحقق بهتر اهداف آموزش کمک کند.

 ارائه، آموزش برای بهبود مهارت ها و دانش کارکنان به امور بدیهی تبدیل شده است.

 مهم آن است که آموزش ها بر مبنای علمی استوار و فرآیندهای آن استاندارد گردد.

 با استاندارد کردن فرآیند آموزش تا حدود زیادی نتایج و اثرات آن برای سازمان تضمین شده است.