استاندارد IWA2

استاندارد IWA2

استاندارد IWA2 موجب می گردد تا آثار و دستاوردهای آن به تحقیق بهتر اهداف آموزش کمک کند. ارائه آموزش برای بهبود مهارت ها و دانش کارکنان امری بدیهی ست . مهم آن است که آموزش ها بر مبنای علمی استوار و فرآیندهای آن استاندارد گردد. با استاندارد کردن فرآیند آموزش تا حدود زیادی نتایج و اثرات آن برای سازمان تضمین شده است . برای جهت دار نمودن آموزش و حرکت نظام مند استاندارد های مختلفی وجود دارد که هرکدام از این استانداردها کمکی به بهبود کیفیت فرایندهای آموزش مینماید.

این قرارداد بین المللی کارگاه راهنمایی برای یک سیستم مدیریت کیفیت در سازمان های آموزشی ارائه می دهد.
دستورالعمل‌های موجود در این قرارداد بین‌المللی کارگاهی الزامات ISO 9001 را اضافه، تغییر یا تغییر نمی‌دهند و برای استفاده در قراردادها برای ارزیابی انطباق یا صدور گواهی در نظر گرفته نشده‌اند.

محتوای استاندارد IWA2

استاندارد مشتمل بر هشت محور شامل : حوزه یا قلمرو ، مرجع های هنجاری ، اصلاحات و تعاریف ، نظام مدیریت کیفیت در سازمان آموزشی ، مسئولیت مدیریت در سازمان آموزشی ، منایع انسانی ، تحقق خدمات آموزشی و سنجش ، تحلیل و بهبود در سازمان آموزش می باشد.
اخذ گواهینامه IWA2 برای سازمان های آموزشی امری لازم و در کنترل و استاندارد سازی فرآیندهای جاری آنها کاربردی ست.

 

آموزش استاندارد iwa2

آموزش استاندارد موجب می گردد تا آثار و دستاوردهای آن به تحقق بهتر اهداف آموزش کمک کند.  ارائه، آموزش برای بهبود مهارت ها و دانش کارکنان به امور بدیهی تبدیل شده است.

 مهم آن است که آموزش ها بر مبنای علمی استوار و فرآیندهای آن استاندارد گردد.  با استاندارد کردن فرآیند آموزش تا حدود زیادی نتایج و اثرات آن برای سازمان تضمین شده است.

داتیس سیستم با نام ثبت شده دانانوونداد ارائه دهنده خدمات مشاوره ایزو  ممیزی و صدور گواهینامه ایزو با نام DNW

صدور گواهینامه آموزشی