ایزو 3166

ایزو 3166 ایزو 3166 استانداردی بین المللی در خصوص کد کشورها برای تقسیم بندی آنها...