ایزو 10668

 ایزو 10668 در سال 2007 سازمان ISO دستور کاری جهت تهیه پیش نویس یک استاندارد بین...