يك مدیر خوب چه ويژگيهايي دارد؟

 مدیر خوب چه ويژگيهايي دارد؟ مدیر خوب : روسا اغلب از جمله عوامل اصلي مي باشند كه...