تفکر مثبت به عنوان یک مانع دستیابی به موفقیت

تفکر مثبت تفکر مثبت : به جای خیالبافی در مورد مسیر موفقیت خود، از استراتژی WOOP...