تعریف سازمان

تعریف سازمان تعریف سازمان : سازمان نهادی اجتماعی است که هدف مشخصی را تعقيب می...