ایزو 12647: ایزو در صنعت چاپ

ایزو 12647 چهارمين ويرايش بازبيني شده اين استاندارد كه در سال 1994...

۱۴ نشانه مذاکره خوب

مذاکره کننده خوب مذاکره خوب ۱_ بدون داشتن اختیار هرگز پشت میز مذا کره نروند. شما...

ایزو 31004

ایزو 31004 ایزو 31004 در زمينه مديريت ريسک  ، گزارش فني جديدي به اين خانواده...