ایزو 10668

 ایزو 10668 در سال 2007 سازمان ISO دستور کاری جهت تهیه پیش نویس یک استاندارد بین...

ایزو 10668 ارزیابی برند

ایزو 10668 ارزیابی برند ایزو 10668 اجرای این استاندارد ارزش برند یک مجموعه را با...